Skip to main content

1. ദുരന്തങ്ങളിൽ പകയ്ക്കണ്ടാ, നമുക്കുണ്ട് മികച്ച പ്രതിരോധം

വികസനത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന്റെയും ഒരിക്കലും കാണാത്ത മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും നമ്മെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി പ്രകൃതി, പകർച്ചവ്യാധി ദുരന്തങ്ങള്‍ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കടന്നുവന്ന നാലര വര്‍ഷങ്ങളാണു കടന്നു പോയത്. എന്നാല്‍ അതിനെയെല്ലാം ഒരുമയോടെനിന്നു നേരിടാന്‍ നമുക്കു സാധിച്ചു. ഓഖി, 2018-ലെയും 2019-ലെയും പ്രളയം, നിപ്പ എന്നിവയെ അതിജീവിച്ച നമ്മള്‍ ഇപ്പോള്‍ കോവിഡിനെയും പ്രതിരോധിച്ചു മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ്.

ദുരന്തങ്ങളിൽ പകയ്ക്കണ്ടാ, നമുക്കുണ്ട് മികച്ച പ്രതിരോധം

എല്ലാത്തരം ദുരന്തങ്ങളെയും യുദ്ധസന്നദ്ധതയോടെ നേരിടാനും അവയുടെ ആഘാതം പരമാവധി കുറയ്ക്കാനും അതിനായി മികച്ച ആസൂത്രണം നടത്താനും സാധിച്ചു എന്നത് കേരളത്തിന്റെ നേട്ടമാണ്. ഏതു ദുരന്തത്തെയും നേരിടാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള, ജാഗ്രതയും ചലനാത്മകതയുമുള്ള, ഈ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാനായത് കഴിഞ്ഞ നാലുവര്‍ഷംകൊണ്ടു നേടിയ നേട്ടങ്ങളില്‍ പ്രധാനമാണ്. കേരളത്തിന്റെ അമ്പതു പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന ഈ പരമ്പരയില്‍ ദുരന്തനിവാരണത്തെക്കുറിച്ചുതന്നെയാകട്ടെ ആദ്യം.

ഏറ്റവും മികച്ച എമര്‍ജന്‍സി ഓപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ (ദുരന്തനിവാരണ കേന്ദ്രം) സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതും നേട്ടങ്ങളില്‍ പ്രധാനമാണ്. ദുരന്തനിവാരണ ഏകോപനത്തിനൊപ്പം ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനായി ദുരന്തനിവാരണപ്ലാന്‍ തയാറാക്കാന്‍ സാധിച്ചു. കോസ്റ്റല്‍ ഇറോഷന്‍ (കടലാക്രമണം), വിൻഡ് (കാറ്റ്), സോയില്‍ പൈപ്പിങ് (കുഴലീകൃത മണ്ണൊലിപ്പ്), സൺസ്റ്റ്രോക്ക് (സൂര്യാഘാതം), ലൈറ്റനിങ് (ഇടിമിന്നല്‍) എന്നിവ കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായ ദുരന്തങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഇക്കാലത്ത് ദുരന്തസാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടത്തി നാം മാപ് ചെയ്തു! കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് അതിന്റെകൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന-ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും തദ്ദേശസ്ഥാപനതലത്തിലും ദുരന്തനിവാരണപ്ലാന്‍ തയാറാക്കാനും എമര്‍ജന്‍സി റെസ്പോണ്‍സ് ടീമുകളെ സജ്ജമാക്കാനും സാധിച്ചത്.

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും ആസൂത്രണങ്ങളും കൂടാതെ ദുരന്തനിവാരണരംഗത്ത് നൂതനനയങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനും ഈ നാലു വര്‍ഷംകൊണ്ട് നമ്മൾക്കു സാധിച്ചു. ഫ്ലഡ് റിസ്ക് റിഡക്‌ഷന്‍ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണച്ചട്ടമായി കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞു എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിനൊപ്പം ഒരുലക്ഷം പേരുടെ സന്നദ്ധസേന ആരംഭിച്ചു. ഏതു സമയത്തും ഇവര്‍ കര്‍മ്മനിരതരാണ്.

ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി കേരളത്തില്‍ ഡിസെബിലിറ്റി ഇന്‍ക്ലുസീവ് ഡിസാസ്റ്റര്‍ റിസ്ക് റിഡക്‌ഷന്‍ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു. ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച അഞ്ച് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റികളില്‍ ഒന്നായി കേരളത്തിലെ അതോറിറ്റിയും മാറി. ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ആസൂത്രണവും ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനുള്ള കര്‍മ്മപദ്ധതിയും കോര്‍ത്തിണക്കി ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റവും മികച്ച തയാറെടുപ്പു നടത്താനും ഇതിനുള്ള സംവിധാനം സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു നേട്ടമാണ്.

2. സാമൂഹികനീതിയുടെ വാതായനം തുറക്കുന്ന പഠനമുറികൾ

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കു പഠനസൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ചെറിയ വീടുകളിൽ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് എന്നത് വളർന്നുവരുന്ന കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വരുമാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അതിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും സാധിക്കില്ല. അത് മാറ്റുന്നതിനും ഈ സമൂഹങ്ങളെ മുഖ്യധാരയിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് പഠനമുറി എന്ന നൂതനപദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചത്.

സാമൂഹികനീതിയുടെ വാതായനം തുറക്കുന്ന പഠനമുറികൾ

പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ വീടുകളോടുചേർത്ത് പഠനമുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. വാർഷികവരുമാനം ഒരുലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് 120 ചതുരശ്രയടിയിൽ കവിയാതെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു മുറികൂടി അധികമായി പണിയുന്നത്. ഇവിടെ കസേര, കമ്പ്യൂട്ടർ, മേശ, അലമാര എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനുൾപ്പെടെ രണ്ടുലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകുന്നത്. 2017-18 വർഷത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചു നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയത്. ഇതുവരെ 12,500 പഠനമുറികൾ പൂർത്തിയായി.

പട്ടികവർഗവിഭാഗക്കാർ അധികവും കോളനികളിൽ താമസിക്കുന്നതിനാൽ സാമൂഹിക പഠനമുറികളാണ് ഇവർക്കു നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത്. മേശ, കസേര, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ്, ലൈബ്രറി എന്നീ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർക്കായി ഒരുക്കുന്ന പഠനമുറികളിലുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിലെതന്നെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതീയുവാക്കളെ ട്യൂട്ടർമാരായി നിയമിച്ചു പ്രത്യേക അലവൻസോടെയാണ് പഠനമുറി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. 250 ഊരുകളിൽ ഇപ്പോൾ പഠനമുറികളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്.

പട്ടികവർഗസമൂഹത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളാണ് ഇതു പ്രദാനം ചെയ്യുക. സാമൂഹികപിന്നാക്കാവസ്ഥ ഗണ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കും. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വികസനത്തിന്റെയും സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന്റെയും പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുകയാണ് കേരളസർക്കാർ.

3. പൊതുവിതരണ രംഗത്ത് കരുത്തുറ്റ മുന്നറ്റം 

ജനങ്ങളുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തു ബന്ധപ്പെടുന്ന വകുപ്പാണ് ഭക്ഷ്യപൊതുവിതരണം. വകുപ്പിൻ്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം റേഷൻ കടകൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ആധുനീകരിക്കാനും സ്വീകരിച്ച സുപ്രധാന നടപടികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ കുറിപ്പ്.

പൊതുവിതരണ രംഗത്ത് കരുത്തുറ്റ മുന്നറ്റം

പുതിയ റേഷൻ കാർഡുകൾ നൽകാനും റേഷൻകാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾക്കുള്ള നിയമങ്ങളും നടപടി ക്രമങ്ങളും ലളിതമാക്കാനുമായി എന്നതാണ് ഈ മേഖലയിൽ സ്വീകരിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നയം. അപേക്ഷിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് നൽകാനും റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആധാർ അധിഷ്ഠിതമായി സൗജന്യ റേഷൻ നൽകാനും അർഹരെ ഉൾപ്പെടുത്തി മുൻഗണനാ പട്ടിക കാലികമായി പരിഷ്‌കരിക്കാനും പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞു.

80 ലക്ഷത്തിലധികം റേഷൻ കാർഡുകളാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടെ പുതുക്കി നൽകിയത്. സ്വന്തമായി വീട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം റേഷൻകാർഡുകൾ പുതുതായി നൽകി. ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഷൻ കടകൾ വഴി സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം മികച്ച നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു.

പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം പൂർണമായി ഡിജിറ്റലെസ് ചെയ്യുന്നതിനും പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷയും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനാക്കി കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതിനും ഈ മേഖലയിൽ പുരോഗതി നേടാനും ഈ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ റേഷൻകടകളിലും (14,181) ഇ പോസ് മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചതും റേഷൻ കടകൾ നവീകരിച്ചതും നാം നേരിട്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വാതിൽപ്പടി വിതരണം നടപ്പിലാക്കി സർക്കാർ നേരിട്ട് 106 ഗോഡൗണുകൾ ആരംഭിച്ചതിലൂടെ സേവനങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന ഫുഡ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുവാനും പരാതി പരിഹാരത്തിന് ഇ ഗവേണൻസ്, എം ഗവേണൻസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ പൊതുവിതരണ രംഗത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും സാധിച്ചു. സേവനലഭ്യത സുതാര്യവും ലളിതവുമാക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ നേട്ടമായി കരുതാം.

4. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം പ്രധാന അജൻഡയായ കാലം

നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗം ശക്തിപ്പെടുത്താനായി ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നാലര വർഷത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ നേരിട്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിൽനിന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ കരകയറ്റി മികവിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ളതല്ല സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നതാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന ആശയം. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണു മുൻപോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ താഴേത്തട്ടുമുതലുള്ള ഏകോപനം സാദ്ധ്യമാക്കി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് അക്കാദമികവർഷങ്ങളിലായി 5.05 ലക്ഷം കുട്ടികൾ അധികമായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തി എന്നത് ഈ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ്.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം പ്രധാന അജൻഡയായ കാലം

പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ക്ലാസുകൾ ഹൈടെക് ആക്കിയതിനു പുറമെ, 34 സ്‌കൂളുകളിൽ അഞ്ചുകോടി രൂപവീതം വിനിയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളും മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്ന 50 സ്‌കൂളുകൾക്കു നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളും ഇതിനകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർത്തിയായിവരുന്നു. ഇതിലൂടെയെല്ലാം മുമ്പൊരിക്കലുമില്ലാത്ത വിധം മുന്നേറാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തിനു സാധിച്ചു.

കോവിഡ്-19 കാലത്തും കുട്ടികളെ കർമ്മനിരതരാക്കാൻ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ ജൂൺ ഒന്നിനുതന്നെ ആരംഭിച്ചു. പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ കുട്ടികൾക്കു ലഭ്യമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി, ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും പരാതികൾക്ക് ഇടവരുത്താതെ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. മഹാമാരിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കു ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വീടുകളിലെത്തിച്ചു. എല്ലാ സ്‌ക്കൂളിലും അക്കാദമിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കിയാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പോട്ടു പോകുന്നത്.

5. നീതി ആയോഗ് ഇൻഡക്സിൽ ഒന്നാമത്

വിദ്യാഭ്യാസ നയം-2

ഈ പരമ്പരയിലെ മുന്‍ ലക്കത്തില്‍ (നാലാമത്തെ ലേഖനം) പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും അക്കാദമിക നിലവാരം ഉയര്‍ത്താനും വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിരുന്നു.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാവുന്ന പുത്തൻ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഹൈടെക് ക്ലാസുകൾക്കും അപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കാലാനുസൃതം പരിഷ്കരിക്കാനും വിദൂരഭാവി മുന്നില്‍ക്കണ്ട് ആ വകുപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സര്‍ക്കാരിനു സാധിച്ചു എന്നത് കാര്യമായി ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഫലപ്രദമായ ഭരണനിര്‍വ്വഹണത്തിന് ഡി.പി.ഐ, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഡയറക്റ്ററേറ്റുകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ‘ഡയറക്ടർ ഓഫ‌് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ’ (ഡിജിഇ) എന്ന ഒറ്റ സംവിധാനത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ ഏകോപനത്തിനു ഗുണകരമായി.

 നീതി ആയോഗ് ഇൻഡക്സിൽ ഒന്നാമത്

വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകള്‍ അദ്ധ്യാപകരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ധ്യാപകരുടെ സേവനം മികച്ചതാക്കാന്‍ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റിലൂടെ കഴിഞ്ഞു. സംരക്ഷിത അദ്ധ്യാപക പുനര്‍വിന്യാസം കുറ്റമറ്റരീതിയിലും സമയബന്ധിതമായും നടപ്പിലാക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കി. അദ്ധ്യാപക, അനദ്ധ്യാപക സ്ഥലം മാറ്റം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമാക്കുകയും ചെയ്തു.

വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി കോഴ്സുകള്‍ എന്‍. എസ്. ക്യു. എഫിലേക്കു പരിവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു. അരികുവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കായി ഊരുവിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങള്‍, പ്രാദേശിക പ്രതിഭാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവ ആരംഭിച്ചു. 168 ബി. ആര്‍. സി. കളിലും ഓട്ടിസം സെന്റര്‍ തുറന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരോഗമനാത്മകമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് സ്കൂള്‍‌വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ സംസ്ഥാനം എന്ന പദവി കേരളത്തിനു ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത്. നീതി ആയോഗിന്റെ സ്കൂള്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ക്വാളിറ്റി ഇന്‍ഡക്സിലും കേരളം ഒന്നാമതായി. സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഭാവിതലമുറയെ വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമെ സാധിക്കൂ എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കുന്നത്.

6. ഇരുൾ അകന്ന വർഷങ്ങൾ

വൈദ്യുതി അഞ്ചു മിനിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ ഓരോ കുടുംബവും അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്നത്. പവര്‍കട്ടും ലോഡ്ഷെഡിംഗുമില്ലാത്ത നാലര വര്‍ഷമാണ് കടന്നു പോയത്. 24 × 7 തടസ്സരഹിത വൈദ്യുതി എന്നത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു തടസവുമില്ലാതെ വൈദ്യുതി സേവനം നല്‍കാന്‍ സാധിച്ചു എന്നത് നേട്ടങ്ങളില്‍ പ്രധാനമാണ്.

ലോഡ്ഷെഡിംഗും പവര്‍ കട്ടും ഇല്ലാത്ത നാലര വര്‍ഷം എന്നതിലുപരി നാലര വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 16,77,302 കണക്ഷന്‍ നല്‍കി. സമ്പൂര്‍ണ വൈദ്യുതീകരണം നടപ്പാക്കി എന്നതാണ് ഈ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന നേട്ടം. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഇടമണ്‍-കൊച്ചി-തൃശൂര്‍, പുഗലൂര്‍-മാടക്കത്തറ എച്ച് വി ഡി സി എന്നീ സുപ്രധാന വൈദ്യുതി ഇടനാഴികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. ഈ മേഖലയില്‍ ഇതോടെ പവര്‍കട്ടും ലോഡ്ഷെഡിംഗും ഇല്ലാതെയായി.

ഇരുൾ അകന്ന വർഷങ്ങൾ

വൈദ്യുതി കണക്ഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ലഘൂകരിച്ചു. വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് 24 മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന1912 എന്ന കേന്ദ്രീകൃത കസ്റ്റമര്‍ കെയര്‍ നമ്പര്‍ വഴി സേവനം നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങള്‍ക്കുമായി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഊര്‍ജ ലഭ്യത മുന്‍കൂറായി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ത്വരിത ഗതിയില്‍ കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഗ്രീന്‍ ചാനല്‍ സംവിധാനവും ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

ഉപഭോക്തൃസൗഹൃദസ്ഥാപനത്തിനായി കെ എസ് ഇ ബിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനും മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനവും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ദീര്‍ഘകാല തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ജനകീയ വൈദ്യുതി അദാലത്തും നടത്തി. പ്രളയ കാലത്തും ഓഖി സമയത്തും മിഷന്‍ റീ കണക്റ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി സത്വരം പുന:സ്ഥാപിച്ചു. ഇത്തരം നേട്ടങ്ങള്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തു തന്നെ നേടിയെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചു.

7. ഹരിത കർമ്മസേന

കഴിഞ്ഞ നാലരവർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിലെ മാലിന്യസംസ്‌കരണ രംഗത്തുണ്ടായ ഒരു പുതിയ തുടക്കമാണ് ഹരിത കർമ്മസേന. ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമായതിനാൽ കേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്‌കരണ രീതികൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കേരളത്തിന്റെ പരിമിതികൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. ഇവ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ സംസ്‌കരിക്കുന്നത് പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. വീടുകളിൽ ഉറവിട മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്‌കരിക്കുന്നതിന് തൊണ്ണൂറു ശതമാനം സബ്‌സിഡി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്.

ഈ വിധത്തിൽ ഉറവിട ജൈവമാലിന്യം സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മലിനീകരണ ആരോഗ്യ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹരിത കർമ്മ സേന രൂപീകരിച്ചു. വീടുകളിൽനിന്നു ഉൾപ്പെടെ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഹരിത കർമ്മ സേനയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ 831 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹരിത കർമ്മ സേന പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.

ഹരിത കർമ്മസേന

വീടുകളിൽനിന്നും ഹരിതകർമ്മ സേന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെ മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് സാമഗ്രി ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ (മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ സെൻറർ-എം സി എഫ്) എത്തിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് മാലിന്യം തരംതിരിച്ച് തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിലുള്ള വിഭവ വീണ്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ (റിസോഴ്‌സ് റിക്കവറി സെൻറർ-ആർ.ആർ.എഫ്) കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും തരംതിരിച്ച് പുനചംക്രമണത്തിനും റോഡ് ടാറിംഗിനുമൊക്കെയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വിഭവമായി മാറ്റുകയാണ് ഹരിത കർമ്മ സേന ചെയ്യുന്നത്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സംയോജനത്തോടുകൂടി കുടുംബശ്രീയുടെയും ഹരിതകേരളമിഷന്റേയും ശുചിത്വമിഷന്റേയും ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമായാണ് ഹരിത കർമ്മ സേന പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഹരിതകർമ്മ സേന ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങളാണ് ഓരോ വർഷവും നീക്കുന്നത്.

മാലിന്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് കൂടാതെ മണി ഫ്രം വേസ്റ്റ് പദ്ധതിയിലൂടെ വരുമാനം ലഭ്യമാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. 26,000 കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്ക് ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ചെറിയ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിലും മാലിന്യ സംസ്‌കരണ രംഗത്ത് കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ നടത്താനാണ് ഹരിത കർമ്മ സേന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

8. വിശപ്പകറ്റി ജനകീയ ഹോട്ടൽ

സാധാരണക്കാർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഹോട്ടൽ ശൃംഖല തുടങ്ങുമെന്ന തീരുമാനം 2020-21 ലെ വാർഷിക ബജറ്റിലാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്ന് വീതവും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു വാർഡിന് ഒന്നു വീതവും എന്ന നിലയിൽ 20 രൂപയ്ക്ക് (പാഴ്‌സൽ-25) ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഹോട്ടൽ ശൃംഖല തുടങ്ങാനുള്ള വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തത് കേരളത്തിൻറെ അഭിമാനമായ കുടുംബശ്രീ മിഷനാണ്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുടെയും ധനസഹായത്തിന്റേയും സംയോജനത്തോടെയാണ് ഹോട്ടൽ ആരംഭിച്ചത്. സിവിൽ സപ്ലൈസിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയോടെ കുടുംബശ്രീ ഒരു സംരഭ മാതൃകയിലാണ് ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയത്. ഇത് അഭിമാനപൂർവ്വം കേരളത്തിന്റെ നേട്ടമായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. 849 ജനകീയ ഹോട്ടലുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ തുറന്നിട്ടുള്ളത്.

വിശപ്പകറ്റി ജനകീയ ഹോട്ടൽ

ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ നയം സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം മികച്ച രീതിയിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനും കഴിയും എന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ജനകീയ ഹോട്ടൽ. വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹോട്ടൽ ആരംഭിക്കാൻ സ്ഥലവും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി. സിവിൽ സപ്ലൈസ് വഴി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ അരി നൽകാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെൻറ് പെർമിറ്റ് നൽകി. കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹോട്ടലുകൾ സംരംഭക മാതൃകയിൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തിയത്. ധനവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോട്ടലുകൾക്ക് സബ്‌സിഡി ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചേർന്ന് നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എട്ട് മാസംകൊണ്ട് നടപ്പാക്കി എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇപ്പോൾ ആയിരം ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് സർക്കാരിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഒരുലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ജനകീയ ഹോട്ടലിൽനിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയായി ഈ ഭക്ഷ്യ ശ്യംഖല മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം.

9. കിഫ്ബി: അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം ലോകനിലവാരത്തിൽ

ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു സർക്കാരിന്റേയും കടമയാണ്. ഇപ്രകാരം വലിയ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കേരളം രൂപീകരിച്ച സംവിധാനമാണ് കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് അഥവാ കിഫ്ബി.

ക്രിട്ടിക്കൽ ആന്റ് ലാർജ് ഇൻഫ്രാട്രക്ച്ചർ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് (അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതും മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ആവശ്യവുമായ പദ്ധതി) ആവശ്യമായ നിക്ഷേപം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ കിഫ്ബിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കേരളത്തിൽ ഫിസിക്കൽ ആൻറ് സോഷ്യൽ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രകചർ (ഭൗതികവും സാമൂഹികവുമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം) ഒരുക്കി സർക്കാരിന്റെ വികസനത്തിന് കൈത്താങ്ങ് നൽകുന്ന പ്രധാന ഏജൻസിയായാണ് കിഫ്ബി വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഇതു കൂടാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും, സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് ഏജൻസികൾക്കും അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനുവേണ്ട സഹായം നൽകാനും കിഫ്ബിയിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.

കിഫ്ബി: അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം ലോകനിലവാരത്തിൽ

കിഫ്ബിയിലൂടെ ഇതുവരെ 43,730.88 കോടി രൂപയുടെ 555 വലിയ മുതൽമുടക്കുള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 318 പദ്ധതികൾ ടെൻഡർ പൂർത്തീകരിച്ച് വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. രണ്ട് സുപ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര ക്രഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പൊതുമേഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗാണ് കിഫ്ബിക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖഛായ മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കിഫ്ബിയിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നത്.

10. കേരള ബാങ്ക്

ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലയളവില്‍ കേരളത്തിന്റെ ചിരകാല സ്വപ്നമായ കേരളബാങ്ക് സാക്ഷാത്കരിച്ചത് നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തിന്റെയും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിലുള്ള കാര്യക്ഷമതയുടെയും പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ്. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കാലോചിതമായി മികവിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത്. മലപ്പുറം ജില്ല ഒഴികെയുള്ള 13 ജില്ലാ സഹകരണബാങ്കുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2019 നവംബര്‍ 29നാണ് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ചത്.

കേരള ബാങ്ക്

എല്ലാ ജില്ലാ സഹകരണബാങ്കുകള്‍ക്കും വളരെ ശക്തമായ അടിത്തറയാണുള്ളത്. ഈ ബാങ്കുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് ഒറ്റ ബാങ്കായി മാറ്റിയാല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ  ബാങ്കായി മാറാനും അതുവഴി മികച്ച സേവനങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാനും വലിയ അവസരങ്ങള്‍ കസ്റ്റമേഴ്‌സിന്  ലഭ്യമാക്കാനും സാധിക്കും.

നാളിതുവരെ 61,000 കോടി രൂപയുടെ  നിക്ഷേപവും 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 374 കോടി രൂപയുടെ ലാഭവും കൈവരിക്കാന്‍ കേരള ബാങ്കിന് സാധിച്ചു എന്നത് തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ കേരളബാങ്ക് വളര്‍ച്ചയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്.

റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേരളബാങ്ക് നിലവിലുള്ള ത്രിതല സംവിധാനത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ കേരള ബാങ്കും ജില്ലാ തലത്തില്‍ കേരള ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളും എന്ന തരത്തില്‍ ടൂ ടയര്‍ സംവിധാനമായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളികള്‍ നിക്ഷേപത്തിന് കേരള ബാങ്കിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ കഴിയുന്നതും കേരള ബാങ്കിന്റെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തമാണ് തെളിയിക്കുന്നത്.

11. വാട്ടർ അതോറിറ്റി

ഏതൊരു സർക്കാരിന്റേയും മുൻഗണനാ മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് കുടിവെള്ളം. എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കാൻവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടയിൽ മികച്ച പദ്ധതി നിർവഹണമാണ് കേരള സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും പണി പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്യത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലൂടെയും ജലനിധിയിലൂടെയും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ വേഗത്തിൽ നൽകാനും സർക്കാരിന് സാധിച്ചു.

വാട്ടർ അതോറിറ്റി

793.25 കോടി രൂപ പദ്ധതി തുക വരുന്ന 1017 ചെറുകിട കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടയിൽ ജലനിധിയിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമായത്. 1.76 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലൂടെ 7.76 ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലൂടെ നൂറിലധികം വലിയ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയോ നിലവിലെ ഉത്പാദന ശേഷി കൂട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 400 എം എൽ ഡിയിൽ അധികം വെള്ളം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള അധികശേഷിയാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പദ്ധതികളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടയിൽ ആർജിച്ചത്. 20 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലൂടെ ഒൻപത് ലക്ഷത്തിലധികവും ജലനിധിയിലൂടെ 1.76 ലക്ഷവും ഉൾപ്പെടെ പുതിയ 10 ലക്ഷം കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകാൻ സാധിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ നേട്ടമാണ്. 2018ലും 2019ലും കേരളത്തിൽ പ്രളയമുണ്ടായ സമയത്ത് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ത്വരിത നടപടിയും കേടായ കണക്ഷനുകൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനസ്ഥാപിച്ചതും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റേയും സർക്കാരിന്റേയും സ്വീകാര്യത വർധിപ്പിച്ചു.

2018ലെ പ്രളയം 483 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളെയാണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്. ഉത്പാദനശേഷി 50 ശതമാനത്തിലധികം നഷ്ടപ്പെടുകയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൽ 90 ശതമാനവും പുന:ക്രമീകരിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കാനും സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. കോവിഡിന്റേയും കടുത്ത വേനലിന്റേയും പ്രളയത്തിന്റേയും സമയത്ത് കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റേയും കരുത്ത് പകരാനും കേരള സർക്കാരിനായി.

12. ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ പലിശരഹിത വായ്പാ പദ്ധതി

ഓഖി, നിപ , 2018 - 2019 ലെ പ്രളയം, കോവിഡ് എന്നിങ്ങനെ വലിയ ദുരന്തങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടെ കേരളം നേരിട്ടത്. ഓരോ ദുരന്തവും സാധാരണക്കാരെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ദുരിതവും ഈ ദുരന്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ദുരന്തവേളകളിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നവരുടെയും എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. വരുമാനം ഇല്ലാതാവുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും പലരേയും കടക്കെണിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാവും ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരിക.

ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ പലിശരഹിത വായ്പാ പദ്ധതി

ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്ന അവസരത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. വരുമാന മാർഗം അടയുകയും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദുരന്തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് പലിശ രഹിത വായ്പ അനുവദിക്കുക എന്ന നയം കേരളം സ്വീകരിച്ചത്. സർക്കാരിന്റെ മാതൃകാപരമായ ഈ നയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് വിശദമാക്കുന്നത്.

2018 ലെ മഹാപ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് കേരള സർക്കാർ കുടുംബശ്രീ വഴി ഇത്തരമൊരു ആശയം നടപ്പാക്കിയത്. കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകൾ പലിശ രഹിത വായ്പ നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരാണ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ. സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി അവർക്ക് ദുരന്തവേളയിൽ പകർന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് കുടുംബശ്രീയിൽ ചേർന്നു കൊണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

കൃത്യമായി വായ്പാതുക തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ മികവു കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകാൻ തയ്യാറായത്. 2018 ലെ പ്രളയ സമയത്ത് എല്ലാ ബാങ്കുകളും 9 ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽകാൻ തയാറായി. ഈ 9 ശതമാനം പലിശ പൂർണമായും സർക്കാർ വഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് വായ്പാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. 2,02,789 പേർക്ക് 1794. 02 കോടി രൂപയാണ് റിസർജന്റ് കേരള ലോൺ സ്‌കീം (ആർ. കെ. എൽ.എസ്) എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പലിശ രഹിത വായ്പയായി വിതരണം ചെയ്തത്. ഈ സ്‌കീമിന്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് സർക്കാർ നൽകുകയും ചെയ്തു.

കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ നേരിട്ടപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചു. 23,98,130 കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് 1906.71 കോടി രൂപയുടെ പലിശരഹിത വായ്പയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് നൽകിയത്. കോവിഡ് രൂക്ഷമായ ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് വരുമാനം നിലച്ച കുടുംബങ്ങൾ ഈ വായ്പ സ്വീകരിച്ചു. ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയ ഈ പദ്ധതി വലിയ മാത്യകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ദുരന്ത കാലത്തും സാധാരണ മനുഷ്യരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലേത് എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണിത്.

13. കെയർഹോം, കെയർ ലോൺ

ദുരന്തങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായ പലിശരഹിത വായ്പയെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ജനുവരി മൂന്നിന്) പ്രതിപാദിച്ചത്. സ്‌റ്റേറ്റ് ലെവൽ ബാങ്കേഴ്‌സ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ബാങ്കുകളെ കോർത്തിണക്കി കുടുംബശ്രീ വഴിയായിരുന്നു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. അതുപോലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന മികച്ച പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിനായി.

കെയർഹോം, കെയർ ലോൺ

ദുരന്തങ്ങൾക്കിരയായവർക്ക് വേണ്ടി മാതൃകാപരമായ രണ്ടു പദ്ധതികളാണ് സഹകരണ മേഖലയുടെ സഹായത്തോടെ സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ചത്.

കേരളത്തിലെ വിവിധ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ സംരംഭമാണ് സഹകരണപ്രസ്ഥാനം. കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സർക്കാരിന്റെ സഹായ പദ്ധതികൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ സഹകരണ മേഖല എക്കാലവും മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം ദുരന്തങ്ങളെ നേരിട്ടപ്പോൾ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി കെയർ ലോൺ എന്ന നൂതന ആശയമാണ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നത്.

പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വീടുകൾക്കുണ്ടായ ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നൽകുന്ന വായ്പയാണ് കെയർലോൺ. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 713.92 കോടി രൂപ പ്രളയദുരിത ബാധിതരായ 85661 അംഗങ്ങൾക്ക് വായ്പയായി നൽകി. ദുരന്ത നാളുകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസമേകുന്ന നയങ്ങളിൽ ഒന്നായി കെയർ ലോൺ മാറി എന്നത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്.

2018 ലെ മഹാ പ്രളയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാടിന്റെ സുപ്രധാനമായ ആവശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട വീടുകൾക്ക് പകരം പുതിയ വീട് എന്നതായിരുന്നു. അതിനായാണ് സഹകരണ വകുപ്പിലൂടെ കെയർ ഹോം പദ്ധതി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്. ഓരോ വീടിനും അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2020 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രളയത്തിൽ ഭവനരഹിതരായവർക്ക് കൈമാറാൻ സഹകരണ വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞു.

പ്രളയാനന്തരം സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പുനരധിവാസ, പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്കാണ് കെയർഹോം, കെയർ ലോൺ പദ്ധതികൾ വഹിച്ചത്.

14. രണ്ടരലക്ഷത്തിലേറെ വീടുകൾ അതിലേറെ പുഞ്ചിരികൾ

ഭവനരഹിതരായ ഏറ്റവും അർഹരായ ആളുകൾക്ക് വീട് എന്ന തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് ലൈഫ് മിഷൻ (സമ്പൂർണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി) ആരംഭിച്ചത്. സമയബന്ധിതമായി മികവോടുകൂടി വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കീഴിലുള്ള ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് ലൈഫ് എന്നപേരിൽ ഒരു മിഷൻ തന്നെ സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. നാലര വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്.

രണ്ടരലക്ഷത്തിലേറെ വീടുകൾ അതിലേറെ പുഞ്ചിരികൾ

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിർ മ്മാണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഭവന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ലൈഫ് മിഷൻ ഏറ്റെടുത്തത്. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ പുതിയ വീടുകളാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ സമുച്ചയ നിർമ്മാണമാണ് ഏറ്റെടുത്തത്.

2,50,547 വീടുകൾ ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും പ്രക്രിയ നടക്കുകയാണ്. ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിച്ചത് 52607 വീടുകളാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 87697 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ പി. എം. എ. വൈ അർബൻ, റൂറൽ, ഫിഷറീസ്, എസ്. സി, എസ്. ടി വകുപ്പുകളുടെയും ഭവന പദ്ധതികളിൽ വീടുകൾ നിർമിച്ചു. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഭൂരഹിതഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനസമുച്ചയങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഭവനസമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൻ പദ്ധതിയുമായി ചേർന്നാണ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

രണ്ടരലക്ഷത്തിലേറെ വീടുകൾ അതിലേറെ പുഞ്ചിരികൾ എന്ന ടാഗ് ലൈനിലാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നാല് ലക്ഷം രൂപ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന തരത്തിലാണ് ലൈഫ് മിഷൻ വീടിന് നൽകുന്നത്. പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആറു ലക്ഷമാണ് നൽകുന്നത്. കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നൽകാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു എന്നതിന് തെളിവാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി.

15. പതിനായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയും സമയബന്ധിതമായി വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കിയും 27 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ഉറപ്പുവരുത്തിയും സർക്കാർ കുടിവെള്ള വിതരണ മേഖലയിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. (പോസ്റ്റർ 12 ) കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഭാവിയിലെ ആവശ്യകത മുന്നിൽ കണ്ട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇനി വിശദമാക്കാം.

പതിനായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

പതിനായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ജലവിതരണ, സീവറേജ് പദ്ധതികൾക്കാണ് സർക്കാർ നാലര വർഷത്തിനിടയിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 6660.46 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ജൽജീവൻ മിഷന്റേയും 4428.76 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ കിഫ്ബിയുടെയും 1332.87 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ അമൃതിന്റേയും ഭാഗമായാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.

ഇതു കൂടാതെ നബാർഡ്, റീ ബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, സംസ്ഥാന പ്ലാൻ വിഹിതം, ജലനിധി എന്നിവയുടെ സഹായ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ കണക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പതിനായിരം കോടി രൂപ കഴിയും. ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കായി നടത്തുന്ന നിക്ഷേപത്തിലൂടെ കേരളം ജലസുരക്ഷയിൽ മുന്നിലെത്തണമെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്.

793.25 കോടി രൂപയുടെ ചെറുതും വലുതുമായ 1017 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളാണ് ജലനിധിയിലൂടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി എന്നീ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും നിലവിൽ ഇവിടങ്ങളിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുമായി 2511 കോടി രൂപയുടെ എ.ഡി.ബി പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതു കൂടാതെ ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി കാലാനുസൃത പരിഷ്‌കാരങ്ങളും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സർക്കാർ നടപ്പാക്കി. വെള്ളക്കരം ഓൺലൈനിൽകൂടി അടയ്ക്കാനുള്ള ക്വിക് പേയും പുതിയ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സംവിധാനവും പരാതികൾ കേൾക്കാനുള്ള 24x7 സംവിധാനമായി 1916 ടോൾഫ്രീ നമ്പറും ഒരുക്കി.

2600 ലധികം ജീവനക്കാരെ പുതിയതായി നിയമിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. 1010 ഓപ്പറേറ്റർമാർ, 199 അസി. എൻജിനിയർ, 392 ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ, 209 ഓവർസിയർ എന്നിവരെയാണ് ഈ കാലയളവിൽ നിയമിച്ചത്.

16. ഊർജകേരള മിഷനും പുനരുപയോഗവൈദ്യുതി പദ്ധതികളും

ലോഡ്‌ഷെഡിംഗും പവർ കട്ടും ഇല്ലാത്ത നാലര വർഷം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചും 17 ലക്ഷം കണക്ഷനിലൂടെ സമ്പൂർണ വൈദ്യുതീകരണം നടപ്പാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചും മികച്ച ഉപഭോക്തൃസേവനം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചും ഇതിനുമുമ്പുള്ള ലേഖനത്തിൽ (പോസ്റ്റർ 6)വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ദീർഘകാല വീക്ഷണത്തോടെ കെ എസ് ഇ ബി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഊർജകേരള മിഷനും പുനരുപയോഗവൈദ്യുതി പദ്ധതികളും

വൈദ്യുതി മേഖലയെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ നാലര വർഷംകൊണ്ട് ഊർജ വകുപ്പിന് സാധിച്ചു. വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ സമഗ്രവികസനത്തിന് ഊർജകേരള മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇതിൽ സുപ്രധാന നേട്ടം. അഞ്ച് പദ്ധതികൾ കോർത്തിണക്കിയാണ് ഊർജകേരള മിഷൻ നടപ്പാക്കുന്നത്. പുരപ്പുറ സോളാർ പദ്ധതി, ഫിലമെന്റ്, ഫ്‌ളൂറസെന്റ് ബൾബുകൾക്ക് പകരം എൽ. ഇ. ഡി ബൾബുകളുടെ പദ്ധതി, വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖലയെ ലോകനിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്യുതി 2021, ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ്, വൈദ്യുതി അപകടം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇ സേഫ് പദ്ധതി എന്നിവയാണ് ഊർജകേരള മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

കേരളത്തിലെ ദേശീയ-സംസ്ഥാന പാതയോരങ്ങളിൽ വൈദ്യുത ചാർജിംഗ് മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ഊർജമിഷന്റെ ഭാഗമായി സൗര പുരപ്പുറ സോളാർ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയതും ഫിലമെന്റ്, മെർക്കുറി രഹിത കേരളത്തിനായി എൽ ഇ ഡി വിതരണം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും പ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ്. ഊർജ ഉത്പാദനത്തിന് കൂടുതൽ പുനരുപയോഗ ഊർജപദ്ധതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഹരിതോർജത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പ് സ്വീകരിച്ചതാണ് മറ്റൊരു സുപ്രധാന നേട്ടം.

കാലാനുസൃതമായ നൂതന പദ്ധതികളിലൂടെ മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന നിലപാടാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടേത്. സർക്കാരിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രചോദനമാകുന്നത്.

17. വ്യവസായ മേഖലയിൽ നവോന്മേഷം

വ്യവസായ രംഗത്ത് കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമൊപ്പം നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച് മികച്ച വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിനാവശ്യമായ നയരൂപീകരണവും നിയമനിർമ്മാണവും ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ലേഖനം.

വ്യവസായ മേഖലയിൽ നവോന്മേഷം

വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസും അനുമതികളും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ 2017 ൽ കേരള ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്രമോഷൻ ആന്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരികയും തുടർന്ന് ഇത് നിയമമാക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ നൽകേണ്ട ലൈസൻസുകളും അനുമതികളും ഓൺലൈനായി കെ-സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന ഒറ്റ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് നൽകാനുള്ള സംവിധാനം 2019 ഫെബ്രുവരി 11ന് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. പോർട്ടലിലൂടെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അനുമതി ഇപ്പോൾ സുതാര്യവും സമയബന്ധിതവുമായി വേഗത്തിൽ നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. 2020 ഡിസംബർ വരെ 511 സംരംഭകർക്ക് പോർട്ടലിലൂടെ ലൈസൻസുകൾ നൽകാനായത് വ്യവസായ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ്.

വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കൊപ്പം സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭ (എം.എസ്.എം.ഇ) വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനും മികച്ച നയരൂപീകരണമാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയത്.

2019 ൽ കേരള മൈക്രോ സ്‌മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് എന്ന നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തി. 10 കോടി രൂപ വരെ മുതൽ മുടക്കുള്ള, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ ചുവപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്ത, വ്യവസായ സംരഭങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ലൈസൻസ് വേണ്ട എന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായ വ്യവസ്ഥ.

പുതിയ നിയമം

സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായ രംഗത്തിന് ഊർജ്ജം പകരുന്നതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കെ-സ്വിഫ്റ്റ് പോർട്ടലിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും നൽകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന രസീത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പത്തുകോടിയിൽ താഴെ മുതൽമുടക്കുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാം. മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസായി ഈ രസീത് ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റ് ലൈസൻസുകൾ ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ എടുത്താൽ മതി.

ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ ഇത്രയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു നയം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 2020 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മാത്രം 6945 സംരംഭകരാണ് കെ-സ്വിഫ്റ്റിലൂടെ രസീത് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇത് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും സ്വീകാര്യത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വരും കാലത്ത് കൂടുതൽ സംരംഭകർ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലേക്ക് വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളുമായെത്തുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം.

18. സംരംഭകർക്ക് ഉണർവേകിയ കാലം വ്യവസായമേഖല-2

വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ മികച്ച നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ (8.01.2021) വിശദമാക്കിയിരുന്നല്ലോ. ഇപ്രകാരം വ്യവസായവത്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നയരൂപീകരണം മാത്രമല്ല വ്യവസായികൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും മികച്ച സബ്‌സിഡികളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വ്യവസായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരികയാണ്.

സംരംഭകർക്ക് ഉണർവേകിയ കാലം വ്യവസായമേഖല-2

വ്യവസായ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പദ്ധതികളിലൊന്ന് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ട് സ്‌കീം എന്ന സബ്‌സിഡി പദ്ധതിയാണ്. വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, നിക്ഷപ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സംരംഭകർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും. പരമാവധി 30 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് 15 ശതമാനം മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ സബ്‌സിഡി ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ വ്യവസായികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടെ 5026 യൂണിറ്റുകളാണ് 236.84 കോടി രൂപയുടെ ഇ.എസ്.എസ് സബ്‌സിഡി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

വ്യവസായികൾക്ക് മികച്ച സബ്‌സിഡി നൽകുന്നത് കൂടാതെ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വികസന മേഖലകളും പ്‌ളോട്ടുകളും ഒരുക്കുന്നതിനും സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്തു. നിലവിലുള്ള വ്യവസായ മേഖലകളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അത്തരം മേഖലകളിൽ വെള്ളം, വൈദ്യുതി, മാലിന്യ സംസ്‌കരണം തുടങ്ങിയ പൊതുഅടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയുമാണ് വ്യവസായവത്കരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.

സ്ഥലപരിമിതിയുള്ള കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ മൾട്ടി സ്‌റ്റോറീഡ്, വെർട്ടിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നയവും വ്യവസായ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചു. ഉഴക്കൽ പാടം, പുന്നപ്ര എന്നിവടങ്ങളിൽ 50 കോടി രൂപയിൽ പരം മുതൽ മുടക്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന മൂന്ന് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ഗാലകളാണ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലുള്ളത്. ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇവ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ ഭൂമികയിൽ ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യമുള്ള വ്യവസായ മേഖലകൂടി വരികയാണ്.

ഇങ്ങനെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം കൊണ്ട് വലിയ നേട്ടമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്്. എം.എസ്.എം.ഇ യൂണിറ്റുകളുടെ മാത്രം കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതുമൂലമുണ്ടായ ഫലം എത്ര മികച്ചതാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. 2016 ജൂൺ മുതൽ 2020 നംവബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 62,593 എം.എസ്.എം.ഇ യൂണിറ്റുകളാണ് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയത്. 5846.51 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൂടെ 22,00264 പേർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലവസരം ലഭിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഇന്നലത്തെ ( 8.01.2021) ലേഖനത്തിലുള്ള വ്യവസായരംഗത്തെ നയങ്ങളിലൂടെയും ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച വിവിധ പദ്ധതികളുടെയും പിൻബലത്തിൽ കേരളത്തിൽ മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളും നിക്ഷേപവും ഉണ്ടാകുന്നതു നേട്ടമായി കാണാം.

19. കാർഷികസമൃദ്ധിയിലൂടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ

സകാർഷിക സമൃദ്ധി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി മികച്ച തീരുമാനങ്ങളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് . പച്ചക്കറികളുടെയും ഫലവർഗങ്ങളുടെയും ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അതുവഴി കേരളത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിക്കാനുമായി എടുത്ത നടപടികളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങളാണ് കാർഷിക വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷികരംഗത്ത് വരുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

കാർഷികസമൃദ്ധിയിലൂടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ

2020 -21 മുതൽ അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്ക് ഓരോവർഷവും ഒരു കോടി ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കാർഷികരംഗത്ത് സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നതാണ് സർക്കാർ നയങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത്. 2020- 21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിപ്രകാരം 1.31 കോടി ഫലവൃക്ഷതൈകൾ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു . വരും വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതിയുടെ മികച്ച തുടർച്ച നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു മാറ്റം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിസംശയം പറയാം.

പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി നിരന്തര പരിശ്രമം നടത്തി എന്നതാണ് മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ നേട്ടം. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷം കൊണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം 52829 .99 ഹെക്ടറിൽ നിന്നും 96313 .1 7 ഹെക്റ്ററി ലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇരട്ടിയോളം വർദ്ധിച്ചത്, കൂടാതെ ഉത്പാദനത്തിലും ഗണ്യമായ വർദ്ധനയുണ്ടായി. 7.25 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്നും 14.93 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിലേക്കാണ് പച്ചക്കറിയുടെ ഉത്പാദനം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ വർദ്ധിച്ചത്. പച്ചക്കറികളുടെയും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള ലക്ഷ്യം ഫലം കൈവരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

ഇത്തരം നയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ പച്ചക്കറികൾക്കും ഫലവർഗങ്ങളും തറവില നിശ്ചയിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഗവൺമെൻ്റ് നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 16 ഇനം ഫലവർഗങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും തറവില പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വിലയിടിവ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് മികച്ച സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള നയമാണ് കേരള സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്.

ഇപ്രകാരം പച്ചക്കറികളുടെയും ഫലവർഗങ്ങളുടെയും ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നാടിനെ ഭക്ഷ്യസമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും കർഷകക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള നയങ്ങളിലൂടെ കാർഷിക രംഗത്ത് സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

20. കരുതലിൻ്റെ മികച്ച മാതൃക: കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട അവസരത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിലായിരുന്നു ഒട്ടുമിക്ക കുടുംബങ്ങളും. ദീർഘ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കാവുന്ന ലോക്ക് ഡൗണിൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനും തടസമുണ്ടാകുമോയെന്ന ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകാൻ മികച്ച പദ്ധതികളാണ് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത്. തീരുമാനങ്ങൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ എടുത്ത് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളായിരുന്നു കോവിഡ് സമയത്ത് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്.

കരുതലിൻ്റെ മികച്ച മാതൃക: കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ

ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ഒരാളും വിശന്ന് ഇരിക്കരുത് എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം എടുത്തത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുമായി സഹകരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകൾ തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും നഗരസഭയിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും തുടങ്ങുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകളിലൂടെ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി ഒരു കുടുംബത്തിലും പട്ടിണി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം.

തീരുമാനമെടുത്ത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തിലധികം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ഇതുവഴി ദിവസേന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സാധിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മികച്ച നേട്ടമായി കാണാൻ സാധിക്കും. സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകൾ ലോക്ഡൗൺ തുടർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനിവാര്യമായ സമയം വരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും തുടർന്ന് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനകീയ ഹോട്ടലുകളായി മാറുകയും ചെയ്തു.

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകളിലൂടെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കിയതു കൂടാതെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി 17 ഇനം പലവ്യഞ്ജന സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് സൗജന്യമായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ പദ്ധതി. 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ നാല് മാസക്കാലത്തേക്ക് 17 സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് സൗജന്യമായി നൽകാനാണ് സർക്കാർ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്.

സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെയും സപ്ലൈകോയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കാനും മികച്ച രീതിയിൽ കിറ്റുകൾ പായ്ക്ക് ചെയ്ത് 87 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് സമയബന്ധിതമായി എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം തന്നെയാണ്.

ആദ്യ നാല് മാസത്തിന് ശേഷം കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും കണ്ട് എട്ട് പലവ്യഞ്ജന സാധങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റ് ഡിസംബർ വരെ കൊടുക്കാനും അതിനു ശേഷം ഏപ്രിൽ വരെ തുടരാനും സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2021 ഏപ്രിൽ വരെ 87 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ കിറ്റ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് സർക്കാർ കൈക്കോണ്ടിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച ഈ രണ്ട് നടപടികളും കരുതലിന്റെ മികച്ച മാതൃകകളായി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്.

21. തോട്ടം മേഖലയിൽ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ

വ്യവസായം എന്ന നിലയിലും തൊഴിൽദായക മേഖല എന്ന നിലയിലും തോട്ടങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒട്ടേറെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി സമഗ്രമായ പ്‌ളാന്റേഷൻ നയം ഉടൻ നിലവിൽ വരും. തോട്ടം പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് എൻ. കൃഷ്ണൻ നായർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റേയും ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ഉന്നതതല സമിതിയുടെ ശുപാർശകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

തോട്ടം മേഖലയിൽ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ

പ്ലാന്റേഷൻ ടാക്‌സ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും തോട്ടം മേഖലയിൽ നിന്ന് കാർഷികാദായ നികുതി ഈടാക്കുന്നത് മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. റബർ മരം മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ 2500 രൂപ വീതം സീനിയറേജായി ഈടാക്കിയിരുന്നത് ഒഴിവാക്കി. തോട്ടം തൊഴിലാളി ലയങ്ങളെ കെട്ടിട നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയുടെ മാർഗരേഖകൾക്ക് വിധേയമായി, തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ വാസഗൃഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഭവനം ഫൗണ്ടേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഇതിനായി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ സർവേ നടത്തി. ലൈഫ് മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും വീട് നൽകാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കുറ്റിയാർവാലിയിൽ 'ഓൺ യുവർ ഓൺ ഹൗസ് ''ഭവനപദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ദേവികുളം, പീരുമേട്, വയനാട്, പുനലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും തൊഴിലാളികൾക്ക് വീടു വച്ചു നൽകാനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തിൽ 2019 ജനുവരി മുതൽ മുൻകാലപ്രാബല്യത്തോടെ പ്രതിദിനം 52 രൂപ വീതം വർധനവ് വരുത്തി. പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ അപകടത്തിനിരയായാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. ഭാഗിക അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടായാൽ കുറഞ്ഞത് അമ്പതിനായിരം രൂപയും നൽകും. മരണപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ആശ്രിതർക്കുള്ള ധന സഹായം പതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷമായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റവന്യൂ, വനം, തൊഴിൽ, വ്യവസായം, തദ്ദേശസ്വയംഭരണം, ധനകാര്യം, നികുതി, വൈദ്യുതി, കാർഷികം എന്നീ വകുപ്പുകളുമായുളള നിരന്തരമായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ തോട്ടം മേഖലയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനവും ഭാവിപരിപാടികളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് സർക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തോട്ടം മേഖലയിൽ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സമഗ്ര പരിഹാരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

22. ടൂറിസം രംഗത്ത് വളർച്ചയുടെ നാല് വർഷങ്ങൾ

ആഭ്യന്തര വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലും ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം നേടാൻ സാധിച്ചത്. 2015-16 ൽ 1.24 കോടി വിദേശ ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ 2019-20 ൽ അത് 17.81 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1.83 കോടിയിൽ എത്തി. 9.77 ലക്ഷം വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് 2015-16 ൽ കേരളം കാണാനെത്തിയതെങ്കിൽ 2019-20 ആയപ്പോഴേക്കും 8.52 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 11.89 ലക്ഷമായി. ടൂറിസം മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചും കാ ലാനുസൃതമായ വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയും സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വളർച്ചയെന്ന് കാണാം.

ടൂറിസം രംഗത്ത് വളർച്ചയുടെ നാല് വർഷങ്ങൾ

സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വളർച്ച മാത്രമല്ല കേരളത്തിലേക്ക് മികച്ച വരുമാനവും എത്തിക്കാൻ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്. 2015-16 ൽ 6949.88 കോടി രൂപയായിരുന്നു വിദേശ സഞ്ചാരികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം. എന്നാൽ 2019-20 ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ 17.19 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 10271.06 കോടിയിലേക്കാണ് വരുമാനം ഉയർന്നത്. 2015-16 ൽ ടൂറിസം മേഖലയിൽ നിന്നു നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ലഭിച്ച ആകെ വരുമാനം 26689.63 കോടി ആയിരുന്നത് 2019-20 ആകുമ്പോഴേക്കും 24.14 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 45010.69 കോടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലും വരുമാനത്തിലുമുള്ള വർദ്ധന കേരളം ടൂറിസം രംഗത്ത് സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും പ്രതിഫലനമാണ്.

2020-21 ൽ ടൂറിസം രംഗത്തെ പുതുവർഷ വളർച്ചയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയാണ് ലോകമെമ്പാടും പടർന്ന് പിടിച്ച കോവിഡ് മഹാമാരി കേരളത്തിലേക്കും എത്തിയത്. തുടർന്ന് 2020 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മുഴുവൻ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും അടഞ്ഞ് കിടന്നു.

സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ വിനോദ സഞ്ചാര രംഗത്തെ തൊഴിലാളികളെയും സംരംഭകരെയും സഹായിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് പുതിയ സഹായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്‌സ് കമ്മിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് വർക്കിംഗ് കാപ്പിറ്റൽ സപ്പോർട്ട് സ്‌കീം, കേരള ബാങ്കുമായി ചേർന്ന് തൊഴിലാളി സഹായ വായ്പ സ്‌കീം, ഒറ്റത്തവണ ഹൗസ് ബോട്ട് മെയിന്റനൻസ് സ്‌കീം, വിനോദ സഞ്ചാരി ഗൈഡ് സഹയക സ്‌കീം എന്നിവ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്ന കരുതൽ നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്.

എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിജീവനത്തിന്റെ പുത്തൻ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേരളം സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ടൂറിസം നയങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലേക്കാൾ സഞ്ചാരികളെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

23. ആർദ്രം മിഷൻ- കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

കേരള സർക്കാർ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകുക നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ നാല് മിഷനുകൾ രൂപീകരിച്ചതാണ്. ഇവയിൽ ഒന്നായ ആർദ്രം മിഷന്റെ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ കുതിപ്പ് നേടാൻ സാധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. സബ് സെന്റർ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ മികവിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.

ആർദ്രം മിഷൻ- കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

ആർദ്രം മിഷനിലൂടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കിയ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാംരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുക എന്നതാണ്. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി 674 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഇതിൽ 461 എണ്ണം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണ്്. പദവി ഉയർത്തിയതിലൂടെ ആവശ്യമായ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും നിയമനം നടത്താനും സർക്കാരിന് ത്വരിത ഗതിയിൽ സാധിച്ചു. 1830 തസ്തികളാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ അധികമായി സൃഷ്ടിച്ചത്്. കൂടാതെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനിലൂടെ 454 പേരെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ വഴി 648 പേരെയും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിയമിച്ചു.

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ഒന്നു വരെയായിരുന്ന ഒ.പി സമയം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായതോടെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട്് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. ഇ-ഹെൽത്ത് സംവിധാനം പ്രവർത്തന ക്ഷമമായതോടെ ഒരോ കുടുംബത്തിന്റെയും സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ വിവരം വേർതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതും പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ പരമാവധി രോഗികൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്താൻ തുടങ്ങി. ശാസ്ത്രീയമായ റഫറൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ തിരക്കും കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ, വിഷാദ രോഗം, ദീർഘകാല ശ്വാസ കോശ രോഗം എന്നിവയുടെ നിർണ്ണയവും ചികിത്സയും പ്രാഥമിക കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേർപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ പ്രാദേശികതലത്തിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സമഗ്രമായ മാറ്റമാണുണ്ടായത്.

ആർദ്രം മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നിർണ്ണായകഘടകമായ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പാകിയ അടിത്തറ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഏറെ ഗുണകരമാകുന്നത് എല്ലാവരും നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴും മരണനിരക്ക് പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിയുന്നതും കോവിഡിന് എതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എറ്റവും മികച്ച സേവനം നൽകാൻ കഴിയുന്നതുമൊക്കെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രാദേശികതലത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. രണ്ട് പ്രളയവും തുടർന്നുണ്ടായ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയും നിപ്പയും ഇപ്പോൾ കോവിഡും കേരളത്തിന് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നയങ്ങൾ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചതിലൂടെയാണ്.

24. കേരള ഭാഗ്യക്കുറി: വരുമാനത്തിൽ വർധന; സാമുഹികലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ലോട്ടറികൾ

ഓരോ വകുപ്പുകളിലും മികച്ച നയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമഗ്ര വികസനവും ക്ഷേമവും നടപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ലോട്ടറി വകുപ്പിൽ സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയ മാറ്റങ്ങളും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായി ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാം.

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി: വരുമാനത്തിൽ വർധന; സാമുഹികലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ലോട്ടറികൾ

ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിന്റെ സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിരവധി നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ടിക്കറ്റുകളിൽ അനുകരിക്കാനാവാത്ത പുതിയ ഏഴ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ടിക്കറ്റ് രൂപകൽപനക്കായി അത്യാധുനിക ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ലാബ് ആരംഭിച്ചു. നറുക്കെടുപ്പിനായി രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ മെഷീനുകൾ വാങ്ങി. എല്ലാ പ്രതിദിന നറുക്കെടുപ്പുകളും ടെലിവിഷനിലൂടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇവയിലൂടെയെല്ലാം വകുപ്പിന്റെ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യക നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

പുതിയ കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വീകരിച്ച് ഓരോ വകുപ്പിനെയും ഭാവിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ലോട്ടറി വകുപ്പിലൂടെ മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ലൗഡ് സെർവറുകൾ വാങ്ങിയും വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായും വേഗത്തിലും നിർവഹിക്കുന്നതിന് ലോട്ടറി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നടപ്പിലാക്കിയും ആധുനികവത്കരണം സാധ്യമാക്കി.

ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഭാഗ്യകേരളം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കി. വകുപ്പുമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകൾഏർപ്പെടുത്തി. സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വകുപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളാണ് ഇതിലൂടെയെല്ലാം സ്വീകരിച്ചത്.

സാമൂഹികലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ വിഭാവനം ചെയ്യുക എന്ന ആശയവും സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി. ശുചിത്വ ബോധത്തിലൂടെ ഭാഗ്യജീവിതം എന്ന സന്ദേശത്തോടെ നിർമ്മൽ ഭാഗ്യക്കുറിയും പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ധനസമാഹരണത്തിനായി നവകേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുമൊക്കെ ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഇവയ്‌ക്കൊക്കെ ഉപരിയായി ഭാഗ്യം വിൽക്കുന്നവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാർ പ്രത്യേക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലെ സജീവാംഗങ്ങൾക്ക് 2000 രൂപ വീതം 9.76 കോടി രൂപ നൽകിയതും ലോട്ടറി വിൽപന പുനരാരംഭിക്കാൻ 13.99 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നൽകിയതും സൗജന്യ യൂണിഫോം, മോട്ടോറൈസ്ഡ് ട്രൈ സ്‌കൂട്ടർ, ടിക്കറ്റ് റാക്ക്, ബീച്ച് അംബ്രല്ല തുടങ്ങിയവ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്നതുമൊക്കെ ഇതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഇപ്രകാരം സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കാനും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനുമുള്ള നടപടികൾക്ക് പുറമെ ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപന വർദ്ധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്കുള്ള നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനയുണ്ടാക്കാനും ക്രമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്.

2016 ൽ 90 ലക്ഷമായിരുന്ന പ്രതിദിന ലോട്ടറി വിൽപന നിലവിൽ 1.02 കോടിയായി ഉയർന്നു. ഇതിലൂടെ വരുമാനം 2015-16 ലെ 6,317.71 കോടിയിൽ നിന്നും 2019-20ൽ 9,972.09 കോടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. ഇപ്രകാരം സമഗ്രമായ ഉയർച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്ത് സമഗ്ര വളർച്ചയിലേക്ക് വകുപ്പുകൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായി ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ പുരോഗതിയെ കാണാം.

25. അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണവും സൗകര്യങ്ങളും

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 25 ലക്ഷത്തിലധികം അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി നോക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഭൂമികയിലുണ്ടായ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കി അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഇടപെടലുകളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയത്. തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി മികച്ച പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.

അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണവും സൗകര്യങ്ങളും

2017 നവംബറിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ ആവാസ് നടപ്പാക്കിയതാണ് സുപ്രധാന നയം. സൗജന്യമായ ആവാസ് പദ്ധതിയിലൂടെ 25000 രൂപ വരെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസും അപകടമരണം സംഭവിച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. 5,00,113 അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും റീജണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററും ഉൾപ്പെടെ 56 ആശുപത്രികളിലൂടെയാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യസേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ആവാസ് പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിർമാണ സേവന മേഖലകളിൽ സജീവമായ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു.

ആവാസ് പദ്ധതിക്ക് പുറമെ അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ മറ്റൊരു സുപ്രധാന പദ്ധതിയാണ് അപ്‌നാഘർ. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട താമസ സാഹചര്യം ഒരുക്കാനും വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറികളും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് അപ്‌നാഘർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പൈലറ്റ് പദ്ധതിയായി നടപ്പിലാക്കിയ അപ്‌നഘർ പ്രോജക്ടിലൂടെ 620 പേർക്കുള്ള ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമാണ് ഒരുക്കിയത്. തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിലെ ഭവനം ഫൗണ്ടേഷനാണ് കെട്ടിടം നിർമിച്ചത്.

പദ്ധതി വിജയകരമായതോടെ മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതു കൂടാതെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കാനാണ് ആലയ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. കോട്ടയത്ത് പായിപ്പാട്ടും എറണാകുളത്തെ ബംഗാൾ കോളനിയിലും പാലക്കാട്ടെ പട്ടാമ്പിയിലുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആലയ് പദ്ധതി തുടങ്ങുക.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകളിലൂടെ ഭക്ഷണം കേരളമെമ്പാടും വിതരണം ചെയ്തു. ജോലിയില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പാചകം ചെയ്യാനാവശ്യമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചുനൽകാനും സർക്കാരിനായി. ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി കേരളം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മാതൃകയായി.

കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിലുൾപ്പെടെ നിർണ്ണായകപങ്ക് വഹിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന തൊഴിലാളികളെ അതിഥികളായി പരിഗണിച്ച് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആവർക്കാവശ്യമായ സംരക്ഷണവും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

26. കാർഷിക വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ട് സുഭിക്ഷ കേരളം

കോവിഡ് മൂലമുള്ള ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ച ആദ്യ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയായിരുന്നു. മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണും തുടർന്നുള്ള സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങളുമൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരുന്നു. ലോക് ഡൗണിന്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച ഗുരുതര സാഹചര്യം മറികടന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ച സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി കാർഷിക ഉത്പാദന രംഗത്ത് മികച്ച മാതൃകയിലേക്കാണ് ഉയർന്നത്. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന നയം നടപ്പിലാക്കിയതോടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് കേരളീയരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്ക പൂർണ്ണമായും അകറ്റി ആത്മവിശ്വാസം നിറയ്ക്കാനായി എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും.

കാർഷിക വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ട് സുഭിക്ഷ കേരളം

കാർഷിക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. 19,555 ഹെക്ടർ തരിശുനിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിച്ചു. 14000 പുതിയ സംയോജിത കൃഷി യൂണിറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും അതിലൂടെ 10000ൽ അധികം പേർക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പു വരുത്തുവാനും സാധിച്ചു എന്നതും സുഭിക്ഷ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടമാണ്.

പെട്ടെന്നുള്ള ഉല്പാദനം കൂട്ടലും തരിശുനിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പാക്കലും മാത്രമല്ല സുഭിക്ഷ കേരളത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി കാർഷികസംസ്‌കാരം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കർഷകർക്കും കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് പുതുതായി എത്തുന്ന യുവജനങ്ങൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും സാങ്കേതിക സഹായവും നൽകാനായി ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ നോളജ് സെന്റർ സുഭിക്ഷ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആഴ്ച ചന്തകൾ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് വിപണനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും കർഷക മിത്ര സേനയിലൂടെ വിപണനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നിർണായകഘട്ടത്തിലെ സുദൃഢമായ ഇടപെടലിലൂടെ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അതിലുപരിയായി കാർഷികരംഗത്തെ സർക്കാരിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നടപടികളിലൂടെ വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള പുതിയപാത തുറക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് അഭിമാനകരമാണ്.

27. തൊഴിൽമേഖലയിൽ ശാക്തീകരണവും സാമുഹികസുരക്ഷാനടപടികളും

തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്ത് പകർന്ന് തൊഴിലാളി ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ലേഖനം. കേരളത്തിന്റെ തൊഴിൽ മേഖലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ നിയമമാണ് റൈറ്റ് ടു സിറ്റ് ( ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം നിയമം). എല്ലാ കച്ചവട വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഇരിപ്പിടം നൽകണമെന്ന് 2018ൽ രൂപീകരിച്ച നിയമം നിഷ്‌കർഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അവരുടെ അന്തസ് സംരക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന നിയമം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു.

തൊഴിൽമേഖലയിൽ ശാക്തീകരണവും സാമുഹികസുരക്ഷാനടപടികളും

കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് കരട് തൊഴിൽ നയം രൂപീകരിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തതാണ് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സ്വീകരിച്ച മറ്റൊരു ശക്തമായ നടപടി. സ്ത്രീ സൗഹൃദ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുകയും ഒപ്പം മികച്ച വേതനവും ജോലി സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ നയം തൊഴിലാളികളുടെ ദീർഘകാല ക്ഷേമത്തെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് അമൻഡ്മെന്റ് ആക്ടിലൂടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കൂടി പ്രസവാനുകൂല്യ പരിധിയിൽ കൊണ്ടു വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഈ നിയമപ്രകാരം സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് 26 ആഴ്ച ശമ്പളത്തോടെ പ്രസവ അവധിയും ഒറ്റത്തവണയായി ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് 3500 രൂപയും ലഭിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും സാമൂഹ്യ നീതിയും ഉറപ്പാക്കാൻ കേരളം സ്വീകരിച്ച ഈ നയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ത്യയാകെ നടപ്പാക്കാക്കുകയാണ്.

കരട് തൊഴിൽ നയം രൂപീകരിക്കുവാനും തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ശക്തമായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തൊഴിൽ രംഗത്തെ മികവിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു. നോക്കുകൂലി നിരോധനം, തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡിംഗ്, മികച്ച തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പുതിയ ആശയങ്ങളാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്. കേരളത്തിന്റെ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പകരുന്ന കാലോചിതമായ നയങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും തൊഴിൽ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം.

28. കാർഷിക മേഖലയിൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിലേക്ക്

കാർഷിക രംഗത്ത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി സ്വയം പര്യാപ്ത കൈവരിക്കാനും കാർഷികസംസ്‌കാരം വീണ്ടെടുക്കാനും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകുറിപ്പുകളിൽ ( ജനുവരി 10, 17 ) വിശദീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഈ കുറിപ്പുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന സുപ്രധാന നയങ്ങൾക്കും നടപടികൾക്കും ഉപരിയായി കാർഷിക മേഖലയിലെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താം.

കാർഷിക മേഖലയിൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിലേക്ക്

1 സംസ്ഥാനത്ത് കർഷകരുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനായി കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു.

2 കേരത്തിന്റെ നാടായ കേരളത്തിൽ നാളികേര ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത പത്ത് വർഷക്കാലം ഓരോ വാർഡിലും 75 തെങ്ങിൻതൈകൾ വീതമങ്കെിലും വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2019-20 ൽ കോക്കനട്ട് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചു.

3 ജൈവകൃഷി വ്യാപനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വിഷരഹിത പച്ചക്കറികളും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ സേഫ് ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെയുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. കൂടാതെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമായ 11 കീടനാശിനികളും മൂന്ന് കുമിൾനാശിനികളും മൂന്ന് കളനാശിനികളുമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ചത്.

4 സംസ്ഥാനത്ത് വിള ഇൻഷുറൻസിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരട്ടിയോളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

5 ആദിവാസി മേഖലയിൽ പരമ്പരാഗതമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടിയിൽ അട്ടപ്പാടി മില്ലറ്റ് വില്ലേജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

6 കാർഷിക മേഖലയിലെ ആധുനികവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വകുപ്പിൽ ഇ- ഗവേണൻസിന് തുടക്കമിട്ട് കർഷർക്ക് ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ ധനസഹായങ്ങൾ നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി.

7 കാർഷികരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനായി ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആന്റ് ഓർഗാനിക് മാന്വർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലബോറട്ടറി പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. കൂടാതെ വയനാട് ജില്ലയിൽ സെന്റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസ് ഫോർ വെജിറ്റബൾസ് ആന്റ് ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് സ്ഥാപിക്കാനും നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കാർഷിക മേഖലയിൽ സർക്കാർ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നടപ്പാക്കിയ വൈവിധ്യവും വിപുലവുമായ പദ്ധതികളിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യമേഖലയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്. ഭക്ഷ്യ സമൃദ്ധിയുടെയും കർഷകക്ഷേമത്തിന്റെയും കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇതെന്ന് കാർഷിക രംഗത്തെ പുരോഗതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലുപരിയായി ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള മുൻ കരുതലുകളിലൂടെ ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതികൾ ഭാവിയിൽ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

29. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി: ദേശീയാംഗീകാരം നേടി കേരളം

കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതിയായ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രാജ്യത്ത് മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പദ്ധതിയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി തൊഴിൽ ദിനങ്ങളൊരുക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണ് നൽകുന്നത്. ഇതിലൂടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ റെക്കോഡ് നേട്ടങ്ങളാണ് 2016 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉണ്ടായത്. പദ്ധതിയുടെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാം.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി: ദേശീയാംഗീകാരം നേടി കേരളം

90 ശതമാനത്തിലധികം സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് കേരളത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വനിതാ പങ്കാളിത്ത നിരക്കാണിത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ 2018-19 വർഷത്തിൽ 975 ലക്ഷം വ്യക്തിഗത തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചത്. കേരളത്തിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയാണിത്. 4,41,479 പേർക്കാണ് 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. കേരളം ആസൂത്രണ മികവോടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ഫലമാണിത്

65.97 എന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശരാശരി വ്യക്തിഗത തൊഴിൽ ദിനം നൽകാനും കേരളത്തിന് സാധിച്ചു.

നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തെ കേരളം നേരിട്ടപ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ മുൻഗണനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പുന:ക്രമീകരിച്ചു. പ്രളയം കവർന്നെടുത്ത വീടുകളുടെയും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിന് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ദുരിത കാലത്ത് തൊഴിൽ നഷ്ടമായവർക്ക് ആശ്വാസമാകാനായി. ഇതിലൂടെയെല്ലാം കേരളത്തെ നടുക്കിയ വർഷത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പദ്ധതി നിർവഹണം സാധ്യമാക്കാൻ നമുക്കായി.

തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് വേതനം നൽകുന്നതിൽ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം 99.19 ശതമാനമാണ്. ദേശീയതലത്തിൽ കൃത്യമായി വേതനം നൽകുന്നതിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനത്തിനായി കാലിവളർത്തൽ, ആട് വളർത്തൽ, കോഴി വളർത്തൽ തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കാൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ആവിഷ്‌കരിച്ച സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചും പുതിയ മാതൃകകൾ തൊഴിലുറപ്പിലൂടെ കേരളം സാധ്യമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമാക്കാനായി ജി.ഐ.എസ് മാപ്പിംഗ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആസൂത്രണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ദേശീയ അവാർഡുകൾ കേരളത്തെ തേടിയെത്തി. 2017 ൽ ഒന്നും 2018 രണ്ടും 2019 ലും 2020 ലും നാല് വീതവും ദേശീയ അവാർഡുകളാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണത്തിന് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത്. ജനങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് കേരളത്തിന് ലഭിച്ച ദേശീയ അംഗീകാരങ്ങൾ.

30. അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കിയതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ. മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് തൊഴിൽ നൽകാനായത്. എന്നാൽ വളരെ വേഗം നഗരവത്കരണം നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലെ ദരിദ്രരായ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ കേന്ദ്രപദ്ധതികളില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിടവ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നഗരങ്ങളിൽ തൊഴിൽ നൽകാൻ ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി.

അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം 500 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് 75 കോടി രൂപയായി സർക്കാർ ഉയർത്തി. കൂടാതെ അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വേതനം 291 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിലൂടെയെല്ലാം അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി നഗരങ്ങളിൽ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ജനക്ഷേമ നയമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്.

നിലവിലെ മറ്റ് പദ്ധതികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. നഗരങ്ങളിൽ ലൈഫ് മിഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് 90 തൊഴിൽദിനങ്ങളാണ് അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ നൽകുന്നത്. ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ഓരോ വീടിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിന് നാല് ലക്ഷം രൂപ കൂടാതെ 26,190 രൂപ അധികമായി ലഭിക്കുന്നു.

ക്ഷീരകർഷകരെ അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നയപരമായ തീരുമാനവും സർക്കാർ എടുത്തു. 2019-20 സമ്പത്തിക വർഷം 26.5 ലക്ഷം വ്യക്തിഗത തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഗ്രാമങ്ങളിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെന്ന പോലെ നഗരങ്ങളിലെ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കും തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കി ദാരിദ്യം ലഘൂകരിക്കാൻ അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിച്ചു. ഒരോ വർഷവും 25 ലക്ഷത്തിലധികം വ്യക്തിഗത തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ്.

31. കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ്

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ നഗരങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് കേരളം വിജയകരമായി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മാതൃകയായതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ ( ജനുവരി 20, 21). തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദിവാസി മേഖലകളിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കേരളം ആവിഷ്‌കരിച്ച നൂതനമായ പദ്ധതിയാണ് കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ്. ഈ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാം.

കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ്

മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിച്ച എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരമാവധി 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ 100 ദിവസത്തിന് പുറമെ മറ്റൊരു 100 ദിവസം കൂടി തൊഴിൽ നൽകുകയാണ് ട്രൈബൽ പ്ലസ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു വർഷം 100 ദിവസം തൊഴിലുറപ്പ് ദിനം പൂർത്തിയാക്കിയ പട്ടിക വർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സംസ്ഥാന പട്ടിക വർഗ്ഗ വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അധികമായി 100 ദിവസം കൂടി തൊഴിൽ നൽകുന്നത്. 2017 ൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയിൽ ആദ്യ വർഷം തന്നെ 30,05,299 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായി. തൊട്ടടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം 54,19,122 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ്് സൃഷ്ടിച്ചത്. 20,000ത്തിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് നൂറു ദിവസത്തിനു മുകളിൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ചത്.

ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് അധികമായി 100 തൊഴിൽ ദിവസം നൽകുന്നത് കൂടാതെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ആശയം കൂടി കേരളത്തിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി. സാമൂഹിക അവസ്ഥ കാരണം ജോലി ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ വേതനം ലഭിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ആദിവാസി മേഖലകളിലുള്ളത്. പലപ്പോഴും ദിവസേന വേതനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുറപ്പിലേക്ക് പല ഗോത്രവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളും വരാൻ മടിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇത് മനസിലാക്കിയാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും വേതനം നൽകാനായി പ്രത്യേക റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് തയ്യാറാക്കുകയും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ തുക ലഭ്യമായതിന് ശേഷം റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കുകയും ചെയ്തത്.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടി, ഷോളയൂർ, പുതൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലും വയനാട് ജില്ലയിലെ പനമരം, മുട്ടിൽ, പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലുമാണ് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടിലൂടെ ആഴ്ച തോറും വേതനം നൽകുന്ന രീതി നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്. പട്ടിക വർഗ്ഗ വകുപ്പ് പ്രത്യേകമായി അനുവദിച്ച 11 കോടി രൂപ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് കുടുംബശ്രീയിലൂടെയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 2018-19 ൽ ആവിഷ്‌കരിച്ച ഈ ആശയം പട്ടിക വർഗ്ഗ മേഖലയിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ പ്രാതിനിധ്യം കാര്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കും അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കും ഒപ്പം ട്രൈബൽ പ്ലസ് പദ്ധതിയും കൂടി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ വിശാലമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കേരളത്തിനായി. സാമൂഹ്യ പിന്നാക്കവസ്ഥയിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമഗ്ര നടപടികളാണ് മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലുമെന്നപോലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലും 'കേരള മോഡൽ' സൃഷ്ടിച്ചത്.

32. നൂതനാശയങ്ങളുമായി മികവിലേക്കുയർന്ന് വിനോദസഞ്ചാര മേഖല

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 24 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വളർച്ചയുണ്ടായ സമയമായിരുന്നു. ആഭ്യന്തര വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം 17.8 ശതമാനവും ആകെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം 17.2 ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് പ്രളയങ്ങളും നിപ്പയുമൊക്കെ തീർത്ത പ്രതിസന്ധികളെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ മറികടന്ന് അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ടൂറിസം മേഖല കരുത്തു കാട്ടിയതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ഈ വളർച്ച.

നൂതനാശയങ്ങളുമായി മികവിലേക്കുയർന്ന് വിനോദസഞ്ചാര മേഖല

ഇപ്രകാരം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് മികവിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് ടൂറിസം മേഖലയെ സഹായിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുക്കിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കിയ നൂതന ആശയങ്ങളുമാണ്. ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ 2019 ൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. ഒൻപത് ചുണ്ടൻവള്ള ടീമുകൾ 12 വേദികളിലായി 12 വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ ഐ.പി.എൽ പോലെ ലീഗ് മാതൃകയിൽ നടത്തിയ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ആദ്യ അനുഭവമായിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ ജനകീയമായ വള്ളംകളി എന്ന പ്രാദേശിക വിനോദത്തെ ഏകീകരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കായിക വിനോദമായി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ പ്രത്യേകത. സ്റ്റാർ സ്‌പോർട്‌സ് ഉൾപ്പടെ എട്ട് ചാനലുകൾ തത്സമയം ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ആറ് ഭാഷകളിൽ കമന്ററിയോടെയാണ്് ലീഗ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ 1.85 കോടി ആളുകളും നേരിട്ട് 22 ലക്ഷം പേരും ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് കണ്ടു. കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഓഫ് സീസണായിരുന്ന മാസങ്ങളെയാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് പുതിയ ടൂറിസം സീസണാക്കിയത്. ഭാവിയിൽ വിദേശ ആഭ്യന്തര വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഒരുപോലെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓന്നായി മാറാൻ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന് പുറമെ നൂതന ടൂറിസം ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് കൂടാതെ ടൂറിസം രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം കൊണ്ട് സർക്കാരിനായി. 29 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ ആലപ്പുഴ ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതിയിലെ നാല് പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. 43 കോടി രൂപയുടെ മുസ്‌രിസ് ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതിയായ സ്വദേശിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആത്മീയ സർക്യൂട്ടും ഇക്കോ സർക്കൂട്ടും പ്രസാദ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള മലനാട് മലബാർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ വികസനവുമൊക്കെ മികച്ച രീതിയൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചു.

പാലായിലെ ഗ്രീൻ ടൂറിസം സർക്യൂട്ട്, ബേക്കൽ ഫോർട്ടിലെയും തെൻമയലിലെയും ലൈറ്റ് ആന്റ് സൗണ്ട് ഷോ തുടങ്ങി ചെറുതും വലുതുമായ മറ്റനേകം ടൂറിസം പദ്ധതികൾ കൃത്യമായും സമയബന്ധിതമായും നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒരു വലിയ ബോട്ട് ലീഗ് ആവിഷ്‌കരിച്ചതിനു പുറമെ മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പ്രോജക്ടും ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം പ്രോജക്ടും ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം മുഖഛായ മാറ്റുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്.

33. ടൂറിസം മേഖല: ലോകോത്തര നിലവാരം കൈവരിക്കാൻ മൂന്ന് നയങ്ങൾ

കേരളത്തിലേക്ക് വരുമാനം എത്തിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ടൂറിസം. 2019 -2020 ല്‍ നേരിട്ടും അല്ലാതെയുമായി 45010.69 കോടി രൂപയാണ് ടൂറിസത്തിലൂടെ കേരളത്തിന് ലഭിച്ച വരുമാനം എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

ടൂറിസം മേഖല: ലോകോത്തര നിലവാരം കൈവരിക്കാൻ മൂന്ന് നയങ്ങൾ

കാലോചിതമായ നൂതന ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി ടൂറിസം മേഖലയെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തി വരുമാന വർധനവ് നിലനിർത്താനായി മികച്ച നയങ്ങളാണ് ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിൽ നിർണായകമായ മൂന്നു നയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ 2017 ആവിഷ്കരിച്ച തടസ്സരഹിത (ബാരിയർ ഫ്രീ) ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത്. അന്താരാഷ്ട്ര ബരിയർ ഫ്രീ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരുക്കി ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദം ആക്കുന്ന നയമാണ് കേരള സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. 2021 മാർച്ച് ആകുമ്പോൾ 120 വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായി. 69 ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായി.

ശേഷിക്കുന്ന 51 കേന്ദ്രങ്ങളെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനായുള്ള രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ഇതിനെ മിഷൻ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് മറ്റൊരു നയം. 2008 ൽ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷൻ 2011 ൽ മൂന്നു കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ 2017 മുതൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷൻ പ്രവർത്തനം ഊർജിതപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. 2020 നവംബറിൽ 20,098 യൂണിറ്റുകൾ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതിലൂടെ 36,815 പേർക്ക് നേരിട്ടും 63,915 പേർക്ക് അല്ലാതെയും ഗുണഫലം ലഭിച്ചു. 1,00,730 പേർക്ക് പ്രാദേശികതലത്തിൽ വരുമാന സ്രോതസ്സ് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു.

ആകെയുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ 16 ,915 (80%) എണ്ണവും സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്നവയാണ്. ഇങ്ങനെ ടൂറിസം കൊണ്ടുള്ള വരുമാനം സ്ത്രീകളിലേക്കും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് മാറാൻ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന് സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പദ്ധതിയിലൂടെ 36 കോടിയോളം രൂപ പ്രാദേശികതലത്തിൽ വരുമാനം ലഭിച്ചു എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അയ്മനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ആദ്യത്തെ മാതൃകാ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു.

ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലെ മാലിന്യനിർമാർജനത്തിനായി പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ നയം. ഗ്രീൻ കാർപെറ്റ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 79 തിരഞ്ഞെടുത്ത ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 4.79 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ജൈവ - അജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ 12 പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമിക്കാനും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭാവിയിലേക്ക് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും അത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത് .

അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത വർധിപ്പിക്കാനും അതിലൂടെ കൂടുതൽ വരുമാനം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം കൊണ്ട് ടൂറിസം വകുപ്പിലൂടെ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു.

34. കാട് പൂക്കുന്ന നേരം

വനപരിപാലനത്തിലും വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിലും മികച്ച നയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലത്തിനിടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനം വകുപ്പ് നടത്തിയത്. ഇതിലെ രണ്ട് സുപ്രധാനമായ നയങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം.

കാട് പൂക്കുന്ന നേരം

വനമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പൊതുവായ പ്രശ്‌നം മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷമാണ്. ഇത് ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി നടപടികളാണ് വനം വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചത്. 65 ജനവാസ മേഖലകളിൽ എസ്.എം.എസ് അലർട്ടിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. പുതുതായി അഞ്ച് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ ആരംഭിച്ചു. ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി വിവിധ മേഖലകളിൽ 204 ജനജാഗ്രത സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ പ്രാദേശികതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് മനുഷ്യ -വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ വനം വകുപ്പിനായി. 248.2 കിലോമീറ്റർ സോളാർ പവർ ഫെൻസിംഗും 0.741 കിലോമീറ്റർ ആനപ്രതിരോധ മതിലും 16 കിലോമീറ്റർ റയിൽവേ ഫെൻസിംഗും 48 കിലോമീറ്റർ ക്രാഷ്ഗാഡ് സ്റ്റീൽ ഫെൻസിംഗിന്റെയുമൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ള വനമേഖലകളിലെ 438 കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും നടപടിയെടുത്തു. ഇത് കൂടാതെ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ ഫലപ്രദവുമായ ക്രാഷ് ഗാർഡ് റോപ്പ് ഫെൻസിംഗ് സംവിധാനം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ മാങ്കുളത്ത് നടപ്പാക്കാനും വനം വകുപ്പിന് സാധിച്ചു.

മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് പുറമെ വന്യജീവി ആക്രമണം നേരിട്ടാലുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക ഇരട്ടിയാക്കാനും വകുപ്പ് മുൻകൈയെടുത്തു. വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തുക അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി. വനത്തിന് പുറത്ത് പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് മുൻപ് ഒരുലക്ഷം രൂപയായിരുന്ന നഷ്ടപരിഹാര ത്തുക രണ്ട് ലക്ഷമാക്കി. വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ സ്ഥിര അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുന്നവർക്ക് ധനസഹായം 75,000 രൂപയിൽനിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷവും പരിക്ക് സംഭവിക്കുന്നവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം 75,000 രൂപയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷമായും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരം വേഗത്തിൽ നൽകാനായി ഓൺലൈൻ സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തി.

ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതുമായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ വനസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും വനം വകുപ്പ് സമഗ്ര പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിയത്. പുതിയ 319.50401 ഹെക്ടർ വന ഭൂമി നിർദ്ദിഷ്ട

റിസർവ് വനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ന്യൂ അമരമ്പലം സംരക്ഷിത വനവും വടക്കേകോട്ട മലവാരം നിക്ഷിപ്ത വനവുമടങ്ങുന്ന നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയറിലെ 227.97 കിലോമീറ്റർ വനഭൂമി കരിമ്പുഴ വന്യജീവിസങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും വകുപ്പ് മുൻകൈയെടുത്തു. വനത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ വനത്തിന് പുറത്ത് പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും വനത്തിനുള്ളിലെ സ്വകാര്യ തോട്ടങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് വനമാക്കി മാറ്റുന്നതിനും കണ്ടൽ വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി 800 കോടി രൂപയുടെ ബൃഹത് പദ്ധതിക്ക് റീബിൽഡ് കേരളയിൽ അംഗീകാരം വാങ്ങി. ഇതിൽ ആദ്യഗഡുവായി അനുവദിച്ച 130.406 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഇത്തരത്തിലെ പദ്ധതികളിലൂടെ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനും ഒപ്പം വന സംരക്ഷണത്തിലൂടെ ജലസംരക്ഷണവും വനാശ്രിത സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താനും സമഗ്രനയങ്ങളാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്.

35. ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളിൽ മാതൃകയായി കേരള പോലീസ്

ജനങ്ങൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റുന്ന നയങ്ങളാണ് കേരള പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ഡിജിറ്റലൈസേഷന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പോലീസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം .

ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം തടയുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി ,തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിലായിരുന്നു സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.

കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സംസ്ഥാനത്ത് സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കേരള പോലീസ് സ്വീകരിച്ചു. 2020 നവംബറിൽ 15 പോലീസ് ജില്ലകളിൽ കൂടി സൈബർ ക്രൈം സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതോടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളും മറ്റ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഒക്കെ തടയാൻ എല്ലാ ജില്ലയിലും പോലീസ് സജ്ജമായി.

അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് സാങ്കേതിക രംഗത്തെ വിസ്മയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കേരള പോലീസിൻ്റെ സൈബർഡോം സംഘവും ഡിജിറ്റൽരംഗത്ത്

അതീവ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തുടരുന്നത്.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്കുള്ള സേവനങ്ങളും ഡിജിറ്റലാക്കാൻ കേരള പോലീസിന് സാധിച്ചു. 2020 ജൂൺ മുതൽ പൊൽ - ആപ്പ് (Pol - App) എന്ന കേരള പോലീസിൻറെ സൈബർ ആപ്പിലൂടെ 27 സേവനങ്ങളാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന

വ്യക്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും .പോലീസിൻ്റെ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസ് ട്രഷറിയിൽ അടയ്ക്കാനും പാസ്പോർട്ട് പരിശോധനയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാനും ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ ജനമൈത്രി സേവനങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അപ്പിൽ സൗകര്യമുണ്ട്.

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഓഫീസുകളുടെയും വിവരങ്ങളും ആപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയ ആപ്പിൽ പൊലീസ് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സന്ദേശം അറിയിക്കാനും സംവിധാനമുണ്ട്.

ജനങ്ങൾക്ക് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന പോലീസ് ആപ്പ് ഡിജിറ്റൽ സേവന രംഗത്ത് മികച്ച മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള ഇ-ചെല്ലാൻ സംവിധാനവും പോലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഡിജിറ്റലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ വന്നു. 2020 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ സംവിധാനം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി, കൊല്ലം സിറ്റി, എറണാകുളം സിറ്റി, തൃശ്ശൂർ സിറ്റി, കോഴിക്കോട് സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. വാഹനപരിശോധനയും പിഴയടക്കലും സുഗമമാക്കുന്ന സംവിധാനം ഘട്ടംഘട്ടമായി സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം എത്തിയതോടെ ഒരുവിധത്തിലുള്ള പരാതികളും അഴിമതിക്കും പഴുതില്ലാതെ സുതാര്യത പൂർണമായും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കേസുകൾ വെർച്വൽ കോടതിയിലേക്ക് കൈമാറാനും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരള പോലീസ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്.

ഡിജിപിയുടെ ഓൺലൈൻ പരാതിപരിഹാര സംവിധാനവും ( spctalks. pol@kerala.gov.in, ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ 9497900243) ഏർപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ

ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തേക്ക് പൂർണമായും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വകുപ്പായി പോലീസിനെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സർക്കാരിനായി.

36. ഊർജസ്വലമായ യുവതയ്ക്കായുള്ള നയങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ മുൻപരിചിതമല്ലാത്ത വിവിധ ദുരന്തങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഓരോ ദുരന്ത മുഖത്തും കേരളത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് അതിജീവനം സാധ്യമാക്കിയത്. ഒത്തൊരുമയോടെ കർമ്മനിരതരായ മലയാളികളുടെ നിർലോഭമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രളത്തിൽ നിന്നും കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ സേവനവും പ്രശംസനീയമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനും ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകാനുമാണ് സർക്കാർ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സേന രൂപീകരിച്ചത്. നമ്മുടെ യുവതയുടെ സേവനം നാടിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് സർക്കാർ പുതിയ നയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത്.

ഊർജസ്വലമായ യുവതയ്ക്കായുള്ള നയങ്ങൾ

മഹപ്രളയവും നിപ്പയും നൽകിയ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കോവിഡിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ ആദ്യം ആലോചിച്ച കാര്യം സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സേനയുടെ രൂപീകരണമായിരുന്നു. സന്നദ്ധ സേന പോർട്ടലിലൂടെ താല്പര്യമുള്ള വാളന്റിയർമാരെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ആവശ്യമുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് നിയോഗിക്കുക എന്ന പുതിയ ആശയം ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പാക്കി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും ഫീൽഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കാനും സന്നദ്ധ സേനക്കായി.

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാനും സന്നദ്ധ സേനാംഗങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. കോൾസെന്റർ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ
അവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ രക്തദാനത്തിനും സേനംംഗങ്ങൾ സന്നദ്ധരായി. 3,67,603 പേരാണ് സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സേനയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളുടെ നടത്തിപ്പ് മുതൽ മഴക്കാല പൂർവ ശുചീകരണം വരെ വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തി നാടിനായി സേവന സന്നദ്ധരാവാൻ സേനാംഗങ്ങൾ തയ്യാറായി.

2,81,335 പുരുഷൻമാരും 86,210 സ്ത്രീകളും 58 ട്രാൻസ്ജന്റർമാരും അടങ്ങുന്നതാണ് സന്നദ്ധ സേന. കേരളത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന് വലിയ കരുത്തു പകരുന്ന സന്നദ്ധ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഡയറക്ടറേറ്റും സർക്കാർ തലത്തിൽ രൂപീകരിച്ചു.

സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അടുത്ത പടിയായി 16-40 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരെ മികവിലേക്ക് ഉയർത്താനായി കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി രൂപീകരിക്കുക എന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനവും സർക്കാർ കൈക്കോണ്ടു. 2020 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ സംരംഭമാണ്. ബംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഐ.ഐ.എസ്.ടി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിക്ക് സഹകരണമുണ്ടാക്കാനായി. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ അപ്പ് ഗ്രേഡ്, കോസിറ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് യുവജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച അറിവ് നേടാനുള്ള അവസരം അക്കാദമി ഒരുക്കി.

നമ്മുടെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ദിശാബോധം നൽകാനും ആഗോള തലത്തിലെ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രൊഫഷണലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും അക്കാദമി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ യുവജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക വ്യക്തിഗത പുരോഗതിയാണ് സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള യുവജനങ്ങളെ സൃഷടിക്കുക, നേതൃത്വപാടവം വളർത്തുക തുടങ്ങിയ വിശാല കാഴ്ചപാടും അക്കാദമിക്കുണ്ട്്. യുവജനങ്ങളിലെ സേവനസന്നദ്ധത പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സേനയെ ഏകോപിപ്പിച്ചും ഭാവിയിലെക്ക് കഴിവുറ്റ യുവജനങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ അക്കാദമി വിഭവനം ചെയ്തും ഊർജ്ജസ്വലമായ യുവതയെ ഒരുക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് കേരള സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

37. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം: വഴികാട്ടിയായി കുടുംബശ്രീ

പട്ടിണിയില്ലാതാക്കാൻ കേരളം ആരംഭിച്ച ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജന മിഷനാണ് കുടുംബശ്രീ. സ്ത്രീകളിലൂടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് , കുടുംബങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എന്ന ആശയം മുൻ നിർത്തി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കുടുംബശ്രീയിൽ നിലവിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലായി 45 ലക്ഷം വനിതാ അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നതിയും സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗതിയും സമൂഹത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയും ലക്ഷ്യംവച്ചാണ് കുടുംബശ്രീയിലൂടെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം: വഴികാട്ടിയായി കുടുംബശ്രീ

കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം വളർച്ചയുടെ പടവുകളിലേക്കാണ് കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ സർക്കാർ ഉയർത്തിയത്. 2015-16 ൽ 75 കോടി രൂപയോളമുണ്ടായ കുടുംബശ്രീയുടെ ബജറ്റ് വിഹിതം 2021-22 ലെ ബജറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ 260 കോടിയിലേക്കാണ്് ഉയർന്നത്. കുടുംബശ്രീയിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള തുക കൂടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ 1749 കോടി രൂപയാണ് കുടുംബശ്രീക്കുള്ള ആകെ ബജറ്റ് വിഹിതം. കുടുംബശ്രീക്കുള്ള സാമ്പത്തിക വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്കും ഉപജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി.

കുടുംബശ്രീ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ ഉപജീവന മിഷനായി വളർന്നു എന്നതാണ് ഈ കാലയളവിലെ പ്രത്യേകത.

നാൽപതിനായിരത്തോളം സംരംഭങ്ങളിലൂടെയാണ് വനിതകൾക്ക്് സ്വയം തൊഴിൽ അവസരം ഒരുക്കിയത്. എഴുപതിനായിരത്തോളം സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കുടുംബശ്രീക്ക് സാധിച്ചു. കൊച്ചിൻ മെട്രോയുടെ നടത്തിപ്പ് മുതൽ മാലിന്യനിർമാർജ്ജനം വരെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കുടുംബശ്രീ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഹരിതകർമ്മ സേനയിൽ 25000 ത്തിലധികം വനിതകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായി കുടുംബശ്രീയിലൂടെ ഉപജീവന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരോ വർഷവും 50 കോടി രൂപയിൽ അധികമുള്ള പ്രത്യേക ഉപജീവന പാക്കേജും സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ റീ ബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായി 250 കോടിയുടെ പ്രത്യേക പാക്കേജും അനുവദിച്ചു.

സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് കുടുംബശ്രീ നടപ്പാക്കിയത്. ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം അഗതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയും മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായി 150 ഓളം പുതിയ ബഡ്‌സ് സ്‌കൂളുകളും സ്ഥാപിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്കായി സ്‌നേഹിത കോളിംഗ് ബെൽ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കുള്ള വൺ സ്‌റ്റൊപ്പ് സെന്ററായി എല്ലാ ജില്ലയിലും സ്‌നേഹിത തുടങ്ങി. ഇതോടൊപ്പം 700 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജെന്റർ റിസോഴ്‌സ് സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തന മേഖല വ്യാപിപ്പിച്ചു.

കേരളത്തിനു പുറമെ ഇരുപതോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാഷണൽ റിസോഴ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിലേക്ക് മികവ് ഉയർത്താൻ കുടുംബശ്രീക്ക് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനുള്ളിൽ സാധിച്ചു. ഉഗാണ്ട, അസർബൈജാൻ, താജിക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തലുള്ള പരിശീലങ്ങൾ നടത്താനും കുടുംബശ്രീക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിലും പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച കുടുംബശ്രീ ഇന്ന് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

38. പാതകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും വികസനത്തിൽ അഭിമാനനേട്ടം

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉറപ്പാക്കാനും സേവന മേഖലയിൽ മികച്ച പദ്ധതികൾ ഒരുക്കാനുമാണ് സർക്കാറുകൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്. ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും പൂർണ്ണശ്രദ്ധ നൽകി ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നയങ്ങളാണ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം സ്വീകരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ റോഡ് വികസനം സമഗ്രമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

പാതകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും വികസനത്തിൽ അഭിമാനനേട്ടം

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചിട്ടയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ റോഡുകളും നിലവാരം ഉയർത്തി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടയിൽ 11,580 കിലോമീറ്റർ റോഡുകളാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പുനർനിർമ്മിച്ചത്. ഇതിലൂടെ 98 ശതമാനം റോഡുകളും ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി.

റോഡുകൾ മാത്രമല്ല പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടെ 2039 കോടി രൂപയുടെ 240 പാലങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകിയത്. ഇതിൽ 849 കോടിയുടെ 100 പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവുകയും മറ്റുള്ളവ നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുമാണ്. കേരളത്തിലെ 2,529 പാലങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമുള്ള ബലപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്താനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനായി.

തുടരെയുണ്ടായ പ്രളയം തകർത്ത നമ്മുടെ റോഡുകളെ സമയബന്ധിതമായി പുനർനിർമ്മിച്ചത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കാര്യശേഷിയുടെ തെളിവാണ്. 521 കിലോമീറ്റർ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുന്നത്. ഇതു കൂടാതെ ജനങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ സുപ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ പ്രധാന ബൈപാസുകളാണ് സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കിയത്. കൊല്ലം ബൈപാസ്, ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ്, വൈറ്റില കുണ്ടന്നൂർ മേൽപ്പാലങ്ങൾ, തൊണ്ടയാട്, രാമനാട്ടുകര മേൽപ്പാലങ്ങൾ തുടങ്ങി ബൈപാസുകളും മേൽപ്പാലങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയവും സർക്കാർ കാണിച്ചു. മലയോര ഹൈവേയും കെ.എസ്.ടി.പി റോഡും ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ സുപ്രധാന നിരത്തുകളൊക്കെ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനും കൃത്യമായ പരിപാലനത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതവും സുഖകരവുമായ യാത്രാനുഭവം ഒരുക്കാനും കഴിഞ്ഞ നാലരവർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് സാധിച്ചു.

39. ഭാവികേരളത്തിനായി നൂതനാശയങ്ങൾ

ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാനസർക്കാർ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഓരോ മേഖലയിലും വരും വർഷങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മുന്നിൽകണ്ടാണ് നൂതന ആശയങ്ങൾ സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഭാവിയിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന അടിത്തറയാണ് ഇങ്ങനെ സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നത്. . ഇതിൽ ചുരുക്കം ചില പദ്ധതികളെ ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം.

ഭാവികേരളത്തിനായി നൂതനാശയങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സർക്കാർ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ലാപ്‌ടോപ് നർമ്മിക്കാൻ കമ്പിനി രൂപീകരിച്ചത് കേരള സർക്കാരാണ്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോർപ്പറേഷൻ (കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി), കെൽട്രോൺ, രാജ്യാന്തര ഐ.ടി കമ്പനിയായ യു.എസ് ടെക്‌നോളജി ,സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയായ അക്‌സലറോൺ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് 'കൊക്കോണിക്‌സ്' ലാപ്‌ടോപ് ബ്രാൻഡ് വിപണിയിൽ എത്തിച്ചത്.

മിതമായ നിരക്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സൗകര്യമുള്ള ലാപ്‌ടോപ് ലഭ്യമാക്കാൻ കൊക്കോണിക്‌സിലൂടെ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു.

ലാപ്‌ടോപ് നിർമ്മാണം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതിന് ശേഷം പാവപ്പെട്ടവർക്കും ലാപ്‌ടോപ് നൽകാനായി കെ.എസ്എഫ്.ഇയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാശ്രീ ചിട്ടി ആരംഭിച്ചു. ഓരോ മാസവും 500 രൂപ വീതം 30 തവണകളായാണ് തുക അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തെ തുകയായ1500 രൂപ അടയ്ക്കുമ്പോൾ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് ലാപ്‌ടോപ് ലഭിക്കും. സമൂഹത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ അന്തരം കുറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും ഓൺലൈൻ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ വീട്ടിലും ലാപ്‌ടോപ് എത്തിക്കുക എന്ന രീതിയിലും ആവിഷ്‌കരിച്ച ഈ പദ്ധതി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പുതിയ മാതൃക തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതിനോടൊപ്പം എല്ലാ വീട്ടിലും മിതമായ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യകൂടി ലഭിക്കുന്ന കെ ഫോൺ പദ്ധതി വരുന്നതോടുകൂടി കേരളം ഡിജിറ്റൽ അന്തരം കുറയ്ക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി മാറും.

ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇ-ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയിലൂടെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രതലത്തിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി രേഖപ്പെടുത്തി മികച്ച സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാരിനായി. വീട്ടിലിരുന്ന് സാധാരണക്കാർക്കും ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇ-സഞ്ജീവനി എന്ന ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പുതിയ ഏടാണ് കേരളം തുറന്നത്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നൽകിയതിലൂടെ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേഗത്തിൽ സാധിക്കും.

പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനായി പരമ്പരാഗത ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി 2022 ഓടെ 10 ലക്ഷം വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കാൻ കേരളം വൈദ്യുത വാഹന നയം ആവിഷ്‌കരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ബോട്ട് 'ആദിത്യ' വൈക്കം - തവളകടവ് റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നു. 310 സി.എൻ.ജി ബസും 400 എൽ.എൻ.ജി ബസും 50 ഇലക്ട്രിക് ബസുകളും കിഫ്ബിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് ഊർജ്ജക്ഷമതയും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദവുമായ ഭാവി നയമാണ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ വെഹിക്കിൾ പ്രോജക്ട് എസ്.ഇ.ടി കോളേജിൽ ആരംഭിച്ചു. ഓരോ മേഖല പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഗതാഗതമേഖലയിൽ സ്വീകരിച്ചപോലെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയും കരുതലോടെയും സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

കേരളത്തിന്റെ എല്ലാമേഖലകളിലും കാലോചിതവും ഭാവനസമ്പന്നവുമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും പുതിയ മാതൃകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാലരവർഷക്കാലം സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചത്.

40. അസാപ്: നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിൽ മികച്ച മാതൃക

താല്പര്യമുള്ള തൊഴിൽമേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും മികവോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. വിദ്യാർഥികൾക്ക് കഴിവിനനുസരിച്ച് നൈപുണ്യവികസനം സാധ്യമാക്കി താല്പര്യമുള്ള തൊഴിൽമേഖലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പരിശീലനവും ലഭിക്കണം. ഇതു ഉറപ്പാക്കാനായി ആധുനിക കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നൈപുണ്യവികസനവും തുടർപരിശീലനവും നൽകാനുള്ള നയങ്ങളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അസാപ്: നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിൽ മികച്ച മാതൃക

അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം (അസാപ് ) എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയിലൂടെ മികച്ച നേട്ടങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായത് .

രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾക്കാണ് അസാപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷം കൊണ്ട് വിവിധ തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകിയത് .

ഹയർസെക്കൻഡറി തലം മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ അസാപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പലരുടെയും ജീവിതത്തിലെ വലിയ വഴിത്തിരിവായി മാറിയിട്ടുണ്ട് .

അടിസ്ഥാന കോഴ്സുകൾക്കു പുറമേ നൂതനമായ പല കോഴ്സുകളും ആവിഷ്കരിക്കാൻ അസാപിന് സാധിച്ചു.

കേരളത്തിലെ എൻജിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലെ നൈപുണ്യവിടവ് നികത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണ് അസാപ്പ് നൽകിയത് .

ഭാവിയിൽ മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, ഡാറ്റ സയൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്ക് വിദ്യാർഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിലെ 66 എൻജിനീയറിങ് കോളേജുകളിലും 45 സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലും അഡ്വാൻസ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ് സെൻററുകൾ തുടങ്ങി.

സെൻ്ററുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന പരിശീലനത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം, നൈപുണ്യശേഷി, മത്സരശേഷി എന്നിവ വർദ്ധിക്കുകയും അതിലൂടെ മികച്ച ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള മൾട്ടി സ്കിൽ സെൻററുകൾ തുടങ്ങി നൈപുണ്യ രംഗത്ത് മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം .

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനും അതുവഴി കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുക്കാനും 16 കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കുകൾ തുടങ്ങാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.

ഇതിൽ ഒമ്പത് എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ബാക്കി എഴ് എണ്ണം ഈ വർഷം പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് പോർട്ടലും അസാപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു .

തൊഴിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു സാധാരണ വിദ്യാർഥിക്കും യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിത്തറ പാകാൻ അസാപ്പിലൂടെ സാധിച്ചു .

നൈപുണ്യ പരിശീലനവും കരിയർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും നൽകുന്നതിനു പുറമേ നാഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് 12 നൈപുണ്യ കോഴ്സുകൾ വികസിപ്പിക്കുവാനും അസാപ്പിന് സാധിച്ചു എന്നത് അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടമാണ്. ഇന്ത്യയിലെവിടെയും ഈ 12 കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അസാപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് .

ഇത്തരത്തിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനം മുതൽ നൂതന കോഴ്സുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതു വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂല തൊഴിൽ സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം അസാപ് സൃഷ്ടിച്ചത്.

41. നൈപുണ്യപരിശീലനത്തിൽ 'കെയ്സിൻ്റെ: നവീന മാതൃകകൾ

കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ പരിശീലന രംഗത്തെ സുപ്രധാനമായ ചുവടുവെയ്പായിരുന്നു തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച കേരള അക്കാഡമി ഒഫ് സ്‌കിൽ എക്‌സലൻസ് ( കെയ്‌സ് ) എന്ന കമ്പനി. സംസ്ഥാനത്തെ യുവജനങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള മികച്ച നൈപുണ്യ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുകയായിരുന്നു കെയ്‌സിന്റെ ലക്ഷ്യം. 2016 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ കെയ്‌സിനെ സംസ്ഥാന നൈപുണ്യ വികസന മിഷനായി മാറ്റി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ നൈപുണ്യ പരിശീലനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കുകയും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ മാറ്റത്തിന് വഴിതെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ നാലരവർഷത്തിനിടയിൽ കെയ്‌സിലൂടെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് പ്രധാന്യം നൽകി വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകാൻ സാധിച്ചതും അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്.

നൈപുണ്യപരിശീലനത്തിൽ 'കെയ്സിൻ്റെ: നവീന മാതൃകകൾ

കെയ്‌സിലൂടെ നൈപുണ്യ രംഗത്തെ പുരോഗതി നേടാനായി ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്‌കിൽ ട്രെയിനിംഗ് ആന്റ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ( iSTEP ). ഐസ്‌റ്റെപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ രണ്ട് നവീന മാതൃകകളാണ് കെയ്‌സ് നടപ്പാക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ഏറ്റവും മികച്ച ഏജൻസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റും നൽകി മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതാണ് ഒന്ന്. പരിശീലനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്‌കിൽ ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സുകൾക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത്.

നഴ്‌സിംഗ്, ഓയിൽ ആന്റ് റിഗ്ഗ്, വാട്ടർ ആന്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ്, ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് ആന്റ് റിസർച്ച്, നിർമ്മാണ രംഗം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കെയ്‌സ് മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് പരിശീലനം നൽകുകയാണ്. ഇതിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള നൈപുണ്യ പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കാനും പരിശീലന രംഗത്തെ ചാലകശക്തിയായി കെയ്‌സിനെ മാറ്റാനും സർക്കാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണ് നൽകുന്നത്.

ഇതുകൂടാതെ മികച്ച കോഴ്‌സുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾക്കും മോഡ്യൂളുകൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനവും കെയ്‌സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു. ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഇതുവരെ അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഭാഷാ നൈപുണ്യം ഉറപ്പാക്കാനായി അങ്കമാലിയിൽ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയതും സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലനം നൽകിയതും കെയ്‌സ് ആവിഷ്‌കരിച്ച നൂതനമായ ആശയങ്ങളാണ്.

കെയ്‌സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച മറ്റ് രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് സ്‌കിൽ രജിസ്റ്ററി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ രൂപീകരണവും സ്റ്റേറ്റ് ജോബ് പോർട്ടലും. നൈപുണ്യ മേഖലയിലെ സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുടെ വിവരശേഖരണത്തിനും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു സ്‌കിൽ രജിസ്റ്ററി മൊബൈൽ ആപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത്. നൈപുണ്യ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുടെ സേവനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സ്‌കിൽ രജിസ്റ്ററി മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. നിലവിൽ 42 മേഖലകളിലെ സേവനങ്ങളാണ് സ്‌കിൽ രജിസ്റ്ററി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്കും തൊഴിൽ ദാതാക്കൾക്കുമിടയിലെ അകലം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കെയ്‌സ് സംസ്ഥാന തൊഴിൽ പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചത്. തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ച മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തി പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. തൊഴിൽ ദാതാക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ വിവരം പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ വേഗത്തിൽ നിയമനം നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇതുവരെ 101 സ്ഥാപനങ്ങളും 227 തൊഴിൽ ദാതാക്കളും 81884 യുവജനങ്ങളുമാണ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളുടെ മികവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കെയ്‌സിലൂടെ സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ച നയങ്ങൾ കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുത്തൻ ഉണർവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

42. ഒരു പുതിയ ഹരിതസംസ്കാരത്തിലേക്ക്

കേരളത്തിൽ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ രംഗത്തും ജല സംരക്ഷണ മേഖലയിലും കാർഷിക രംഗത്തും സമഗ്ര മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ ഹരിതകേരള മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെയും ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുമാണ് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നത്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാൻ ഹരിത കേരള മിഷന് സർക്കാർ നൽകുന്ന പിന്തുണ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് തുടക്കമിട്ടത്.

ഒരു പുതിയ ഹരിതസംസ്കാരത്തിലേക്ക്

ജലസംരക്ഷണവും ജലസുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി ഹരിതകേരള മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ 412 കിലോ മീറ്റർ പുഴകളും 41,529 കിലോമീറ്റർ തോടുകളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായത് ചരിത്ര നേട്ടമാണ്. ഇതിലൂടെ 60,116 ഏക്കർ വൃഷ്ടി പ്രദേശ പരിപാലനമാണ് സാധ്യമായത്. മലിനമായ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് നീരൊഴുക്ക് സാധ്യമാക്കിയതിലൂടെ ഏക്കറുകണക്കിന് കൃഷി പുനാരാരംഭിക്കാനായി. 1013 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നീർത്തട മാസ്്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനും 'ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ' എന്ന ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നീർച്ചാലുകളും തോടുകളും ശുചീകരിക്കാനും ഹരിതകേരള മിഷന് സാധിച്ചു. 54,362 കിണറുകൾ റീച്ചാർജ് ചെയ്യൽ 23,158 കിണറുകളുടെ നിർമ്മാണം 13,942 കിണറുകളുടെ നവീകരണം 18,203 കുളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം 23,628 കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം എന്നിവ സാധ്യമാക്കിയത് ഹരിത കേരള മിഷന് ലഭിച്ച പൊതുജന പിന്തുണയിലൂടെയും സ്വീകാര്യതയിലൂടെയുമാണ്.

ജല സംരക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം വൃത്തിയുള്ള കേരളം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും ഏകോപനത്തോടെയും നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയം കണ്ടു. അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി 805 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 28,632 പേരടങ്ങുന്ന ഹരിത കർമ്മ സേനയെ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംരഭ മാതൃകളാക്കി സജീവമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹരിത കേരള മിഷന് സാധിച്ചു.

1,339 മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ സെന്ററുകളിൽ അജൈവ മാലിന്യം സംഭരിക്കുകയും 162 റിസോഴ്‌സ് റിക്കവറി സെന്ററുകളിൽ തരം തരിച്ച്പു:നചംക്രമണവും സംസ്‌കരണവും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഹരിത കർമ്മസേന സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന സംസ്‌കാരമാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. റിസോഴ്‌സ് റിക്കവറി സെന്ററുകളിൽ പൊടിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് 2023.34 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ടാർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ റീ സൈക്ലിംഗ് രംഗത്ത് പുതിയ മാതൃകയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, കല്യാണം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ഹരിത ചട്ടം പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ജനകീയമാക്കാനും ഹരിത കേരള മിഷനിലൂടെ സാധിച്ചു. ഇതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഓഫീസുകൾ ഹരിത സ്ഥാപനങ്ങളാക്കാനും 600 ഓളം തദ്ദേശ സ്ഥാപങ്ങളെ ശുചിത്വ പദവിയിലെത്തിക്കാനും ഖരമാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുമൊക്കെ ഹരിത കേരള മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാധിച്ചു.

ഹരിത കേരള മിഷന്റെ കൃഷി ഉപമിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തരിശ് ഭൂമിയിൽ കൃഷിയിറക്കാനും കാമ്പസുകളെ ഹരിതാഭമാക്കാനും പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാനും പച്ചത്തുരുത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഏകോപനത്തോടെ സാധിച്ചു. മിഷൻ മാതൃകയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് കേരളത്തിൽ പുതിയ ഹരിത സംസ്‌കാരം പടുത്തുയർത്താനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ വിജയത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

43. പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദ ഊർജ്ജനയങ്ങൾ

പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദ ലോകത്തേക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പാണ് അക്ഷയ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് മാറുക എന്നത്. ഊർജ്ജ രംഗത്തെ ഇത്തരം സാധ്യത മുന്നിൽകണ്ട് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള ഭാവനാസമ്പന്നമായ നയങ്ങളാണ് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ചത്.

പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദ ഊർജ്ജനയങ്ങൾ

നവീനവും പുനരുപയോഗ സാധ്യവുമാകുന്ന ഊർജ്ജ ഗവേഷണവും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ഊർജ്ജ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനർട്ടാണ്. അനർട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം.

കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഗവേണൻസ് പദ്ധതി എന്ന പുതിയ ആശയമാണ് അനർട്ടിലൂടെ ഇ.ഇ.എസ്.എല്ലുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്. പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഒറ്റ ചാർജിംഗിൽ 120 മുതൽ 450 കിലോമീറ്റർ വരെ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹന രംഗത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ഭാവിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമാകും.

സൗരോർജ്ജ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി www.buymysun.com എന്ന ഇ-മാർക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം 2018 ജൂൺ മുതൽ അനർട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഇതിലൂടെ വീടുകളിലിരുന്ന് അക്ഷയ ഊർജ്ജ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു. അംഗീകൃത സേവന ദാതാക്കളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തിയ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ആവശ്യക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇ-മാർക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ നടപ്പാക്കിയത്. ഇതുവരെ 33 കോടിയോളം രൂപയുടെ സൗരോർജ്ജ ഉത്പന്നങ്ങൾ വില്പന നടത്താൻ സാധിച്ചത് ഇ-മാർക്കറ്റിന്റെ സ്വീകര്യതയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് കൂടാതെ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ധാരാളം പദ്ധതികളും സർക്കാർ നടപ്പാക്കി. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര ഊർജ്ജ ഉത്പാദന സോളാർ പദ്ധതി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമന്ദത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. പ്രതിവർഷം 2827 ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് ബഹിർഗമനത്തിന് തുല്യമായ വൈദ്യുത ഊർജ്ജ ഉത്പാദനമാണ് അനർട്ടിന്റെ രണ്ട് മെഗാവാട്ട് സൗരോർജ്ജ പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പാകുന്നത്. ഇത് പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നു.

ഇതു കൂടാതെ 96 പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സോളാർ പ്ലാന്റുകളിലൂടെ 321 കിലോവാട്ട് വൈദ്യുത ഉത്പാദനവും നടക്കുന്നു. ആദിവാസി കോളനികളിലെ മൈക്രോ ഗ്രിഡ് പദ്ധതി, സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശീതസംഭരണികൾ, കയർ റാട്ടുകൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്്. കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് അക്ഷയോർജ്ജ സോത്രസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം വ്യാപിപ്പിച്ച് ഭാവിയിൽ കേരളത്തെ ഹരിതോർജ്ജ സംസ്ഥാനമാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം സ്വീകരിച്ചത്.

44. മൃഗപരിപാലനമേഖലയിൽ വിജയകരമായ പദ്ധതികൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാർഷിക മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ വിജയകരമായ നിരവധി ഉപജീവന പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ നേൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. ജനങ്ങൾക്ക് മൃഗപരിപാലനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിജ്ഞാനം ലഭ്യമാക്കി ഉത്പാദനക്ഷമത കൈവരിക്കാനും മൃഗസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വകുപ്പിനായി. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കി കന്നുകാലികളുടെയും വളർത്തുപക്ഷികളുടെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തി പുതിയ പദ്ധതികളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് സാധിച്ചു.

മൃഗപരിപാലനമേഖലയിൽ വിജയകരമായ പദ്ധതികൾ

ജനങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ജനകീയ പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിലെ അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസുവരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തീറ്റയും കോടുക്കുന്ന സ്‌കൂൾ പൗൾട്രി പദ്ധതിയിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് കോഴി വളർത്തൽ പരിചയപ്പെടുത്താനായി.

പഞ്ചായത്തുകളെ മാതൃക മൃഗസംരക്ഷണ ഗ്രാമമാക്കുന്ന മൃഗസംരക്ഷണ ഗ്രാമം പദ്ധതി, നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ കോഴിവളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി കൂടുകളിൽ കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് മൃഗപരിപാലനത്തിലൂടെ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാനായി. ആട് വളർത്തൽ, താറാവ് വളർത്തൽ, കറവ യന്ത്ര വിതരണം, മാലിന്യ സംസ്‌കരണ യൂണിറ്റിനുള്ള ധനസഹായം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളാണ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനോപാധി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയത്.

ഗുണമേന്മയുള്ള കോഴിയിറച്ചി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉത്പാദിപ്പാക്കാൻ ആവിഷ്‌കരിച്ച പുതിയ ആശയമാണ് കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് നോഡൽ ഏജൻസിയായി ഇറച്ചിക്കോഴി ഉത്പാദനത്തിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുന്ന പദ്ധതിയാണ് കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്, പൗൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷൻ, കുടുംബശ്രീ, ബ്രഹ്മഗിരി ഡെവലപ്‌മെന്റ് സൊസൈറ്റി, മീറ്റ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പദ്ധതിക്കായി 63.11 കോടി രൂപയാണ് റീബിൽഡ് കേരളയിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയത്.

കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 66 ഫാമുകളും 24 കേരള ചിക്കൻ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളും തുടങ്ങി കേരള ചിക്കൻ വിപണിയിലെത്തിച്ചു. ഏഴ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളും 111 ഫാമുകളുമാണ് ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത്. പദ്ധതി വിപുലമാക്കി ഇറച്ചി കോഴി ഉത്പാദനത്തിൽ വലിയമാറ്റമാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

ഉപജീവന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതു കൂടാതെ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ സമഗ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നൂതനമായ നയങ്ങൾ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനും മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുൻകൈ എടുത്തു. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ് 'കർഷകർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ്' എന്ന സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഉരുക്കളുടെ മരണത്തിനും ഉത്പാദന പ്രത്യുത്പാദന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്ക് കർഷകർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. അപേക്ഷകൾ പൂർണമായും ഓൺലൈനായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ സമയബന്ധിതമായി നഷ്ടപരിഹാര തുക കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു. പൊതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 50 ശതമാനവും പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 70 ശതമാനം സബ്‌സിഡിയും പദ്ധതിയിൽ ലഭിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളിലൂടെ മൃഗപരിപാലന സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കി ഭക്ഷ്യ ഉത്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

45. കാലതാമസം കുറയും, സർവേ ഇനി ജിയോ സ്‌പേഷ്യൽ

ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതും ദൈനംദിന ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതുമായ വകുപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് സർവേയും ഭൂരേഖയും വകുപ്പ്. സർവേ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സർവേ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സേവനങ്ങളും വെബ് അധിഷ്ഠിതമാക്കാനും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വില്ലേജുകളുടെയും റീ സർവേ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനുമാണ് വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് വകുപ്പ് ശ്രമിച്ചത്. ഈ നയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ജിയോ സ്‌പേഷ്യൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ വിവരിക്കാം.

കാലതാമസം കുറയും, സർവേ ഇനി ജിയോ സ്‌പേഷ്യൽ

ഭൂപരിപാലനത്തിന് കാലത്തിനനുസൃതമായ ആധുനിക വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് നൂതന ജിയോ സ്‌പേഷ്യൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയായ കണ്ടിന്വസ്‌ലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻ (സി.ഒ.ആർ.എസ്) സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 28 സി.ഒ.ആർ സ്റ്റേഷനുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ ഉപകരണമായ റിയൽ ടൈം കൈൻമാറ്റിക് (ആർ.ടി.കെ) വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി.ഒ.ആർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർ.ടി.കെ മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സർവേ നടത്തുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇതിലൂടെ സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ മാനവ വിഭവശേഷി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനും സർവേ നടപടികൾക്ക് നേരിടുന്ന കാലതാമസം കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ കൃത്യതയിൽ ജോലി നിർവഹിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ സർവേ റെക്കാർഡുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാൽ ഓൺലൈനിലൂടെ ഭൂ ഉടമകൾക്ക് സേവനം നൽകാനും സി.ഒ.ആർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ സാധിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് സി.ഒ.ആർ സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടി ത്വരിതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

സി.ഒ.ആർ.എസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൂടാതെ സർവേ സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര മേഖലകളിലും നവീകരണം നടപ്പാക്കുകയാണ് സർവേ വകുപ്പ്. ആധുനിക സർവേ ഉപകരണങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ പുതിയ സർവേ സ്‌കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലേതിന് സമാനമായി കണ്ണൂരിലും മോഡേൺ ഗവൺമെന്റ് റിസർച്ച് സർവേ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സർവേ മേഖലയിലെ പഠനത്തിനും ഗവേഷണങ്ങളിലും വകുപ്പ് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തേതുൾപ്പെടെ 908 വില്ലേജുകളുടെ റീസർവേ പൂർത്തിയാക്കി കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ സേവനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സർവേ വകുപ്പ് മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിൽ അതിവേഗം മുന്നേറുകയാണ്.

46. റവന്യു വകുപ്പിന്റെ ആധുനീകരണവും പുരോഗതിയും

സേവനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്ന വകുപ്പാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ്. ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലൂടെയാണ് റവന്യു വകുപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെ സഹായത്തോടെ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക ഏകോപനവും സാധ്യമാക്കുന്നു. റവന്യു വകുപ്പിന്റെ ആധുനീകരണവും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമിട്ട് മൂന്ന് മേഖലകളിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം.

റവന്യു വകുപ്പിന്റെ ആധുനീകരണവും പുരോഗതിയും

കാലത്തിനനുസരിച്ച് ആധുനികസാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വില്ലേജ് റവന്യു സംവിധാനത്തെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയെന്ന തീരുമാനമാണ് സർക്കാർ ആദ്യമെടുത്തത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 1601 വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കി. എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും ഇ-പോസ് യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം ഒരുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയുടെ പോക്ക് വരവ് ഓൺലൈനാക്കാനുള്ള നടപടികളും തുടരുകയാണ്. 1656 വില്ലേജുകളിൽ ഓൺലൈൻ പോക്കുവരവ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി.

ഭൂമി പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഭൂരേഖകളുടെ പരിപാലനവും റീ സർവേയും സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കാനും ശക്തമായ നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. ഭൂരഹിതർക്ക് പട്ടയ വിതരണത്തിലൂടെ പരമാവധി ഭൂരേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനുള്ളിൽ 176711 പട്ടയങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. പട്ടയ വിതരണത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമല്ല പട്ടയ ഉപാധികൾ ലഘൂകരിച്ച് ജനസൗഹൃദ നയവും സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനായി.

ഭൂമി സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ ലഘൂകരിച്ചതിനോടൊപ്പം ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളാണ് റവന്യൂ വകുപ്പെടുത്തത്. കേരള ഭൂസംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് 756.46 ഏക്കർ ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. നെൽവയൽ തണ്ണീർതട നിയമം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ നിയമ ഭേദഗതി വരുത്തി നെൽവയലുകളും തണ്ണീർതടങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്‌കരിച്ചും സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനാക്കി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ സ്ഥാപിച്ചും കാലാനുസൃത പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയും ഓഫീസുകളെ കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാക്കി പുരോഗതിയും വികസനവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ്.

47. കേരളത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിന് സുരക്ഷിതവാസം

2018ലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കേരളത്തെ ആശ്വാസ തുരുത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. സ്വന്തം വള്ളങ്ങളുമായി പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കേരളത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയതിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സൈന്യമായി മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ മാറി.

കേരളത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിന് സുരക്ഷിതവാസം

നിരന്തരം കടൽക്ഷോഭം നേരിടുന്ന കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഭവനം എന്നത് ഒരു സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷിതവും അടച്ചുറപ്പുള്ളതുമായ വീടുകൾ എല്ലാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച പ്രധാന നയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ വിശദമാക്കാം.

കടൽക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്വാശ്വത പരിഹാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കടലിൽ നിന്നും 50 മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായ മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക എന്നത്.

മത്സ്യ തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ആവശ്യം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ 2,450 കോടി രൂപയുടെ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചത് .

18, 685 കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കലാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും 1398 കോടി രൂപയും ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ നിന്നും 1052 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി ആണ് പുനർഗേഹം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. കേരളത്തിൽ 50 മീറ്റർ വേലിയേറ്റ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2020- 21 മുതൽ 2021-22 വരെ മൂന്നു ഘട്ടമായാണ് പുനർഗേഹം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 8487 കുടുംബങ്ങളെയാണ് പുനരധിവസിപ്പിക്കുക. രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളിൽ 5099 കുടുംബങ്ങളെ വീതവും പുനരധിവസിപ്പിക്കും.

മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത വീടുകളും ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളും ഒരുക്കാനാണ് പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പുനർഗേഹം പദ്ധതി കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷം മത്സ്യതൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നൽകുന്നതിന് നിരവധി സഹായങ്ങളാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മുഖേന സർക്കാർ നൽകിയത്.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ധനസഹായം രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും നാല് ലക്ഷമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ 5457 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ്സുരക്ഷിതമായ ഭവനങ്ങൾ നൽകിയത്.

4500 കുടുംബങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് 50,000 രൂപ വീതം നൽകുകയും ചെയ്തു. 5477 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുചിമുറി സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാൻ 20,000 രൂപ വീതം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. മുൻ ഭവനനിർമാണ പദ്ധതികളിൽ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടും വീട് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത 413 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്മിഷൻ മുഖേനെ വീട് പൂർത്തിയാക്കി നൽകി. ഭൂമിയുണ്ടായിട്ടും വീടില്ലാത്ത 6436

ഭവനരഹിതരുടെയും ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്ത 7210 ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെയും പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ലൈഫ്മിഷൻ ധനസഹായത്തിന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ലഭ്യമാക്കി.

ഇത്തരം പദ്ധതികളിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സൈന്യമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ താമസസ്ഥലം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ സുപ്രധാന ഭവന പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തിനിടയിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത്.

48. മത്സ്യത്തൊഴിലാളിമേഖലയിലെ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണ പുനരധിവാസ മേഖലകളിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളെ ഇന്നലത്തെ ( 07-02-2021) ലേഖനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളിമേഖലയിലെ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യസമ്പത്ത് ഉറപ്പാക്കാനായി സർക്കാർ കേരള മറൈൻ ഫിഷിംഗ് റഗുലേഷൻ (കെ.എം.ആർ.എഫ് ) ആക്ടിൽ കാലോചിതമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി. സംസ്ഥാനതലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും ഫിഷറീസ് വില്ലേജ് തലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ത്രിതല ഫിഷറീസ് മാനേജ്‌മെന്റ് കൗൺസിലുകൾ രൂപീകരിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ മത്സ്യ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും സുസ്ഥിര ഉത്പാദനം ഉറപ്പാക്കാനും ആവശ്യമായ നിരന്തര നടപടികൾ ഫിഷറീസ് മാനേജ്‌മെന്റ് കൗൺസിൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കാനായി. ഇതിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിലെ മത്സ്യ ഉത്പാദനം 2016-17 ലെ 4.88 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്ന് 2019-20 ൽ 6.09 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിലേക്ക് ഉയർന്നു.

കേരള ഫിഷ് ഓക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ബിൽ പാസാക്കിയതിലൂടെ മത്സ്യം ന്യായമായ വിലയിൽ വിൽക്കാൻ അവസരമൊരുക്കാൻ സർക്കാരിനായി. കേരളത്തിലെ 19 മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനും നടത്തിപ്പിനുമായി ഹാർബർ മാനേജ്‌മെന്റ് സൊസൈറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം സർക്കാർ ഏകോപിപ്പിച്ചു. ഹാർബറുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കൽ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കാവശ്യമായ സേവനം, മത്സ്യലേലം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സൊസൈറ്റി വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാലോചിതമായ നയങ്ങളിലൂടെ മത്സ്യസമ്പത്ത് ഉയർത്തി സുസ്ഥിരമായ വികസനം സാധ്യമാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു.

മത്സ്യ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സമാശ്വാസ പദ്ധതികൾ ആവ്ഷികരിക്കാനും ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് സാധിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കി. 1.68 ലക്ഷം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാനുള്ള പദ്ധതിയും 43,500 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ നൽകാനുള്ള പദ്ധതിയും ആവിഷ്‌കരിച്ച് വരുന്നു.

1.16 ലക്ഷം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യ നൽകാനും എം.ബി.ബി.എസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള എൻട്രൻസ് പരിശീലനം ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യമായി നൽകാനും സർക്കാരിനായി. ഇവയിലൂടെയെല്ലാം മത്സ്യമേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷയുടെ കരുതൽ ഒരുക്കാനും കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷത്തെ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാധിച്ചു.

49. യുവതയ്ക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളുമായി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ

മാനവപുരോഗതിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യാ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ. ഭാവിയിൽ നിർണയാക ശക്തിയാകാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഒരുക്കിയത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളുമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലൂടെ സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കിയതിലൂടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളാണ് തുറന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ വിശദമാക്കാം.

യുവതയ്ക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളുമായി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ

കേരളത്തിൽ 2,900 രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണുള്ളത്. നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ചതുരശ്ര അടിയുള്ള ഇൻകുബേഷൻ സ്‌പെയ്‌സ്, 40 ഇൻകുബേറ്റേഴ്‌സ്, നാല് ആക്‌സിലറേറ്റേഴ്‌സ്, 250 മിനി ഇൻകുബേറ്റേഴ്‌സ് തുടങ്ങി വിശാലമായ എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഒരുക്കിയത്. ഫ്യൂച്ചർ ടെക്‌നോളജി ലാബ്, ഐ.ഒ.ടി ലാബ,് ഡിജിറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എം.ഐ.ടി സൂപ്പർ ഫാബ് ലാബ്, 22 ഫാബ് ലാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കാനും സർക്കാരിനായി. ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഹാർഡ് വെയർ, ബയോടെക്‌നോളജി, അഡ്വാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ആധുനിക ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

739 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിലൂടെ കോർപ്പസ് ഫണ്ടായി ലഭിച്ചത്. 160 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ പിന്തുണയും ലഭിച്ചു. 2000 കോടി രൂപയിലേറെ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലൂടെ നിക്ഷേപമായി എത്തിയത്. 9.26 കോടിയുടെ സീഡ് ഫണ്ടിങ്ങും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സർക്കാർ നൽകി. ഇതിലൂടെയെല്ലാം കേരളത്തിൽ സ്്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ഇൻകുബേറ്റേഴ്‌സ്, ആക്‌സലറേറ്റേഴ്‌സ്, ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ്്. സാമ്പത്തിക സഹായം, പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം, വിവിധ ഇൻകുബേറ്റേഴ്‌സ് മാതൃകകൾ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം, സാമ്പത്തിക സഹായവും സർക്കാരിന്റെ ഭരണപരമായ നേതൃത്വവും അടങ്ങുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ ടെക്‌നോളജി സറ്റാർട്ടപ്പ് നയം.

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരഭകർക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് ദേശീയ അന്തർ ദേശിയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നേടി കൊടുത്തു. 2019 ൽ യു.ബി.ഐ ഗ്ലോബൽ ലോകത്തെ ഓന്നാമത്തെ പബ്ലിക്ക് ബസിനസ് ആക്‌സിലറേറ്ററായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ മിഷനെ അംഗീകരിച്ചു. ഡി.പി.ഐ.ഐ.ടിയുടെ സംസ്ഥാന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ 2018ലും 2019ലും കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രംഗത്തെ ആഗോള ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ നാലരവർഷം സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്.

50. ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് കരുത്തേകി സർക്കാർ

ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച സുപ്രധാന നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അടിസ്ഥാന വികസന മാതൃകകളെക്കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ ലേഖലനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം.

ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് കരുത്തേകി സർക്കാർ

ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 43 പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ 294 അബ്രാഹ്മണ ശാന്തിമാരെയാണ് ഈ സർക്കാർ നിയമിച്ചത്. ദേവസ്വം നിയമനങ്ങൾ പി.എസ്.സി മാതൃകയിൽ സുതാര്യമായി നടത്താൻ ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ദേവജാലിക എന്ന ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ദേവസ്വം വകുപ്പ് യാഥാർത്ഥമാക്കി. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി സ്‌പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടപ്പാക്കി. ഇതു കൂടാതെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം സംവരണം ദേവസ്വം നിയമനങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കി. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണ ക്വാട്ട വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച നയങ്ങളിലൂടെ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിലവിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വലിയ മുൻഗണനയാണ് സർക്കാർ നൽകിയത്. ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലുള്ള പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് തത്വമസി പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കി. മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് 202 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാന്റും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് 100 കോടി രൂപയുടെയും പ്രത്യേക ധനസാഹായവും സർക്കാർ നൽകി. 2021-22 ലെ ബജറ്റിൽ ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ വികസനത്തിന് 150 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായമാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനുള്ള വാർഷിക ധനസഹായം 80 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് എട്ട് കോടിയായും ശ്രീപദ്മനാഭ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള വാർഷിക സഹായം 20 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന രണ്ട് കോടി രൂപയായും വർദ്ധിപ്പിച്ചതും ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിലാണ്.

രാജ്യത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വികസനത്തിനും വലിയ മുൻഗണനയാണ് സർക്കാർ നൽകിയത്. ശബരിമല ഇടത്താവളങ്ങൾക്ക് കിഫ്ബി വഴി 150 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ശബരിമലയിൽ 21.55 കോടി രൂപയുടെ അത്യാധുനിക അന്നദാന മണ്ഡപം പൂർത്തിയാക്കി സമർപ്പിച്ചു. 12 കോടി ചെലവിൽ 54 കടമുറികളുള്ള ദർശൻ കോംപ്ലക്‌സ് ഒരുക്കുകയും നാലു കോടി ചെലവിൽ വലിയ നടപ്പന്തൽ നവീകരണവും നടത്തി. തീർത്ഥാടകർക്ക് ആധുനിക ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ 5.5 കോടി രൂപയുടെ ആശുപത്രിയും ശബരിമലയിൽ തുടങ്ങി. കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ 50 ലക്ഷം ലിറ്ററിന്റെ നാല് വാട്ടർ ടാങ്കുകളും സ്ഥാപിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് സുഗമമായ തീർത്ഥാടനം ഒരുക്കാൻ സർക്കാരിനായി. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കി ദേവസ്വം ബോർഡുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളാണ് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്.

മികച്ച നയങ്ങളും പദ്ധതികളും എന്ന തലക്കെട്ടിൽ 50 ലേഖനങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പി. ആർ.ഡി ഈ ഉദ്യമം ഏറ്റെടുത്തത്. എന്നാൽ 70 ലേറെ വകുപ്പുകളിൽ ഓരോ വകുപ്പുകളും മൂന്നും നാലും ലേഖനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത അത്ര നയങ്ങളും പദ്ധതികളുമാണ് നടപ്പാക്കിയത്. ഇവയെല്ലാം 50 ലേഖനങ്ങളിൽ എഴുതുന്നത് ഒരിക്കലും നീതി പൂർവമാകില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് 50 ലേഖനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മനസിലാകുന്നത്. പല വകുപ്പുകളുടെയും എല്ലാ നയങ്ങളും ലേഖന പരമ്പരയുടെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ ലേഖന പരമ്പര പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വകുപ്പുകളും സ്വീകരിച്ച നയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലീകരിച്ച് സർക്കാരിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന്റെ ചിത്രം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ.

പി.ആർ.ഡിയുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഈ ലേഖന പരമ്പര ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. പരമ്പരയ്ക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു.